ஆங்கிலம் இலக்கியம் மற்றும் General, Spoken மற்றும் Professional ஆங்கிலம், IELTS, FCE

Edwin Mendez (ஆண்) - Trinity/Guildhall, London registered highly qualified teacher with over 25 years teaching experience.
இடங்கள்: கட்டுநாயக்க, கந்தானை, கம்பஹ, கொச்சிக்கடை, கொழும்பு, ஜ-ஏல, டளுபோத

ஆங்கிலம் இலக்கியம் மற்றும் General, Spoken மற்றும் Professional ஆங்கிலம், IELTS, FCE
ஆங்கிலம் Coaching for School Children, Adults, Professionals and Teachers

Noel Perera (ஆண்) - MA in TESOL [University of Southern California], Instructional Designing for e-learning [University of Maryland].
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கட்டுநாயக்க, குரன, நேகோம்போ

ஆங்கிலம் Coaching for School Children, Adults, Professionals and Teachers