ஆங்கிலம் மொழி / எலெக்டியுஷன் / IELTS / பேச்சுத்திறன் ஆங்கிலம் / சங்கீதம் வகுப்புக்களை

Ms. K.Perera (பெண்) - British qualified International school teacher, Diploma in English, Associate Diploma in teaching speech and drama (Elocution).
இடங்கள்: கடவத்த, கிரிபத்கொட, தளுகம, மகார

தனியார் IELTS வகுப்புக்களை

Miss Erandi Hewanayake (பெண்) - Over 6 years of experience in TESOL. Passed the whole IELTS exam with flying colours.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடவத்த, கம்பஹ, கொழும்பு

தனியார் IELTS வகுப்புக்களை
Cambridge, Edexce ஆங்கிலம் வகுப்பொன்றினைத் தரம் 2 - உ/த, IELTS,

Amal Perera (ஆண்‍) - FCE, CAE, BEC (Higher) Cambridge, Over 14 years of teaching experience.
Visits: கடுவெல, Angoda, களனி, கடவத்த, தேஹிவல

ஆங்கிலம் மொழி மற்றும் இலக்கியம் சா/த உ/த

A graduate teacher conducts home visiting classes.
இடங்கள்: கடவத்த, களனி, கிரிபத்கொட, வாட்டல

ஆங்கிலம், பிரஞ்சு, வர்த்தகக் கல்வி, Civics Tuition

ஆசிரியர்: Dharmasri Liyanage (ஆண்‍) - Diploma in Management [English MED - Open University], Diploma in French [Alliance Francaise de ,கொழும்பு], DELF

Teacher of ஆங்கிலம் மொழி மற்றும் கணிதம் தரம் 3 to சா/த (Edexcel / Cambridge / உள்ளூர்)

Erandi Herath (பெண்) - Well experienced English language trained teacher with 32 years of experience.
இடங்கள்: கடவத்த, கனேமுல்லை, கம்பஹ, கிரிபத்கொட, ராகமை, வாட்டல

சிறிய குழுக்கள் மற்றும் தனியார் ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை (உ/த, சா/த, பெரியவர்கள் மற்றும் பல்கலைக்கழக மாணவர்கள்)

Conducted by Experienced Teacher (Advanced Diploma in Administration and Academic Purposes and Trained By University of Cambridge), 40+ Years  Experience.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடவத்த, க

சிறிய குழுக்கள் மற்றும் தனியார் ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை (உ/த, சா/த, பெரியவர்கள் மற்றும் பல்கலைக்கழக மாணவர்கள்)
IELTS ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை

Sena Haggalla (ஆண்) - Former Accountancy, English Instructor at the Colombo Atlas Hall and Stafford College.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடவத்த, கம்பஹ, கொட்டாவை, கொழும்பு, கொழும்பு 08, நுகேகொடை

Spoken English, IELTS and School Syllabus

ஆசிரியர்: Malinda Wijayasinghe (ஆண்‍) - 6 years experience in private tutoring, worked in government and private institutions as an English Language teacher.

ஆங்கிலம் for grade 6 to A/L and Spoken English classes

Viraj Ashok (ஆண்) - ACMA, 10 years experience as a professional in Private Sector, Recorded 92% pass rate.
இடங்கள்: கடவத்த, கிரிபத்கொட, பியகம