ஒன்லைன் ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை

Jerome Perera (ஆண்) - Aa CELTA-qualified English teacher with 15 years of teaching experience.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கந்தானை, ஜ-ஏல, நேகோம்போ, வாட்டல

ஒன்லைன் ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை
ஆங்கிலம் இலக்கியம் மற்றும் General, Spoken மற்றும் Professional ஆங்கிலம், IELTS, FCE

Edwin Mendez (ஆண்) - Trinity/Guildhall, London registered highly qualified teacher with over 25 years teaching experience.
இடங்கள்: கட்டுநாயக்க, கந்தானை, கம்பஹ, கொச்சிக்கடை, கொழும்பு, ஜ-ஏல, டளுபோத

ஆங்கிலம் இலக்கியம் மற்றும் General, Spoken மற்றும் Professional ஆங்கிலம், IELTS, FCE
Astute Institute of Languages - ஜ-ஏல

Astute Institute of Languages - Dedicated to enrich the language knowledge of the committed learners addressing their language needs in a crafty manner.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, ஜ-ஏல

Astute Institute of Languages - ஜ-ஏல
ஆங்கிலம் மொழி மற்றும் இலக்கியம் வகுப்புக்களை - சா/த மற்றும் உ/த

P.B.A.Jayawickrema (ஆண்) - Diploma in English (Colombo university), English trained special (Maharagama).
இடங்கள்: கந்தானை, சேதுவை, ஜ-ஏல, பமுனுகம, ராகமை, வாட்டல

Teacher - ஆங்கிலம், IELTS மற்றும் பிரஞ்சு

Priydharshini (பெண்) - An experienced teacher of English and French language.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, ஜ-ஏல

Teacher - ஆங்கிலம், IELTS மற்றும் பிரஞ்சு
ஆங்கிலம் மற்றும் IELTS வகுப்புக்களை

Mandy Schokman (பெண்) - Certified Trainer.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கந்தானை, ஜ-ஏல, மஹாபாகே, ராகமை, வாட்டல

ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை - தரம் 1 to உ/த

Anusha Sugandi (பெண்) - BA (Econ stream), Experienced teacher in English and Economics.
இடங்கள்: கந்தானை, கொழும்பு, ஜ-ஏல, வாட்டல

ஆங்கிலம் / இலக்கியம் Classes for local and Cambridge students

ஆசிரியர்: Mrs. A. Herath (பெண்‍) - B.A.(English), M.A.(English Literature), PGDE TESL, Reading for PhD.
இடங்கள் ,ஜ-ஏல

ஆங்கிலம் classes for International/Local syllabus and Professionals

Chandrasena Samarakkody (ஆண்) - Have coached students for Cambridge examinations for 5 years in Maldives, 23 years of teaching experience in Sri Lanka.
இடங்கள்: கந்தானை, ஜ-ஏல, நேகோம்போ, மிரிகம, வா

English and Psychology Classes

ஆசிரியர்: Patrecia (பெண்‍) - More than 5 years of teaching a range of pupils of different backgrounds and ages.
Visits: Ja-ela, கந்தானை, வாட்டல