ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை உ/த மற்றும் சா/த ஆங்கிலம் இலக்கியம் - Home visiting

Lalithe Nanayakkara (ஆண்) - Bachelor of Arts [University of Kelaniya], National Diploma in English [NDE], PG Diploma in Education.
இடங்கள்: காலி

ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை உ/த மற்றும் சா/த ஆங்கிலம் இலக்கியம் - Home visiting
ஆங்கிலம் and English medium பொருளியல் Classes - கராபிட்டிய, காலி

Manusha (பெண்) - Teacher is an English graduate of the University of Colombo.
இடங்கள்: கராபிட்டிய, காலி

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்