ஆங்கிலம் மற்றும் எலெக்டியுஷன் வகுப்புக்களை

Therika Gunaratne (பெண்) - Diploma in Early childhood education, NVQ level 4 as a preschool teacher, Over 10 years experience
இடங்கள்: உடஹமுல்லை, உள் கோட்டை

கணினி மற்றும் ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை

Sandaru Bandara (பெண்) - BSc, TKT, HND (Greenwinch, London), E. Literature (Cinec), Teacher Training (ACBT).
இடங்கள்: உடஹமுல்லை, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொட்டாவை, கொழும்பு, நுகேகொடை, பன்னிப்பிட்டிய,