ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை - சா/த, உ/த, ஆங்கிலம் பேச்சுத்திறன்

LRE English Academy 1992 - Special classes for O/L students, Special attention for weaker students.
இடங்கள்: கொட்டாவை, தேஹிவல, நுகேகொடை, பிலியந்தலை, பொரலஸ்கமுவ

ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை - சா/த, உ/த, ஆங்கிலம் பேச்சுத்திறன்
IELTS and All Exams, Special Course for Professionals, ஆங்கிலம் grades 6 to O/L, A/L

Ranjan Guruge (ஆண்) - (Hon) FSLIE, Studied and worked in English Language for 34+ years up to 2015 including 10+ years teaching since 2004.
இடங்கள்: அதுருகிரிய, உள் கோட்டை, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை

IELTS and All Exams, Special Course for Professionals, ஆங்கிலம் grades 6 to O/L, A/L
ஆங்கிலம், இலக்கியம் மற்றும் பிரஞ்சு தரம் 3 to AL

K. K .Isuru Avinda (ஆண்) - A qualified graduate in English and Literature (BA in English and Literature).
இடங்கள்: அதுருகிரிய, கொட்டாவை, கொழும்பு 08, தலவத்துகொட, பத்தரமுல்ல, பலவாட்ட, மாலபே, ராஜகிரி

ஆங்கிலம் இலக்கியம்

R. Gunawardane (ஆண்) - BA (EN) University of Kelaniya, DETE University of Colombo, ACCT - IATA - Montreal,Canada
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, களனி, கிரிபத்கொட, கொழும்பு, நுகேகொடை, நேகோம்போ

ஆங்கிலம் இலக்கியம்
Business ஆங்கிலம் மற்றும் உ/த மற்றும் சா/த ஆங்கிலம் இலக்கியம்

Janith Perera (ஆண்) - Experienced, academically and professionally qualified tutor.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொலன்னாவ, கொழும்பு 10, கோதடுவ, ராஜகிரிய

Business ஆங்கிலம் மற்றும் உ/த மற்றும் சா/த ஆங்கிலம் இலக்கியம்
Speech and Drama, Effective Communication, ஆங்கிலப் பேச்சுத்திறன், ஆங்கிலம், Written English

Mrs. Saroshinie de Mel - Abeyesekera (பெண்) - Associate of the Trinity College of London [ATCL], Silver Medalist [LAMDA].
இடங்கள்: ராஜகிரிய

ஜெர்மன் மற்றும் ஆங்கிலம் தரம் 1 - உ/த

S. Fernando (பெண்) - Teacher holds European qualifications.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, ராஜகிரிய

உ/த ஆங்கிலம் இலக்கியம் - உள்ளூர் மற்றும் லண்டன்

Winka Global Institute - Experience a range of English language and literature programmes.
இடங்கள்: ராஜகிரிய

உ/த ஆங்கிலம் இலக்கியம் - உள்ளூர் மற்றும் லண்டன்
ஆங்கிலப் பேச்சுத்திறன் with British English pronunciation for English teachers, AL,OL students, adults, IELTS students and professionals

ஆசிரியர்: Vidura (ஆண்‍) - British Council certificated and I am Cambridge University certified [CELTA] English teacher, Over 10 years experience.
Visits: ,கொழும்பு

ஆங்கிலப் பேச்சுத்திறன் with British English pronunciation for English teachers, AL,OL students, adults, IELTS students and professionals
International School Experienced Teacher conducts classes for all ages in multiple subjects

ஆசிரியர்: Joanne Fernando (பெண்‍) - AMI Montessori, Diploma in Child Psychology, Worked at ,கொழும்பு International and British School, Over 18 years experience