ஆங்கிலம் பயிற்சி by overseas experienced teacher

Ranjan Amarasinghe (ஆண்) - Overseas experienced teacher / senior journalist / Author conducts English classes.
இடங்கள்: நுகேகொடை

கணினி மற்றும் ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை

Sandaru Bandara (பெண்) - BSc, TKT, HND (Greenwinch, London), E. Literature (Cinec), Teacher Training (ACBT).
இடங்கள்: உடஹமுல்லை, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொட்டாவை, கொழும்பு, நுகேகொடை, பன்னிப்பிட்டிய,

ஆங்கிலம் / தமிழ் / கணிதம் / சிங்களத்தில் மற்றும் வரலாறு வகுப்புக்களை

Yasitha Nuwan Medagama (ஆண்) - Classes are conducted by well educated and experienced teachers.
இடங்கள்: களுத்துறை, கொழும்பு, பண்டாரகமை, பிலியந்தலை

ஆங்கிலம் / தமிழ் / கணிதம் / சிங்களத்தில் மற்றும் வரலாறு வகுப்புக்களை
IELTS ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை

Sena Haggalla (ஆண்) - Former Accountancy, English Instructor at the Colombo Atlas Hall and Stafford College.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடவத்த, கம்பஹ, கொட்டாவை, கொழும்பு, கொழும்பு 08, நுகேகொடை

ஆங்கிலம் இலக்கியம் - For Beginners

Thamali Leanage (பெண்) - A full-time final year undergraduate studying English and English literature at a state university. A part-time English teacher.
இடங்கள்: நுகேகொடை

IELTS and All Exams, Special Course for Professionals, ஆங்கிலம் grades 6 to O/L, A/L

Ranjan Guruge (ஆண்) - (Hon) FSLIE, Studied and worked in English Language for 34+ years up to 2015 including 10+ years teaching since 2004.
இடங்கள்: அதுருகிரிய, உள் கோட்டை, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை

IELTS and All Exams, Special Course for Professionals, ஆங்கிலம் grades 6 to O/L, A/L
பிரஞ்சு மற்றும் ஆங்கிலம் மொழி வகுப்புக்களை அனைத்து தரம் ஐந்து

Lakmali Samanthika (பெண்) - Diploma [Alliance français de colombo], Certificate course for English teachers [UOC], Worked at leading international schools.
இடங்கள்: உள் கோட்டை, கொட்டாவை, தலவத்துகொட

Edexcel மற்றும் GCE சா/த, உ/த ஆங்கிலம் மற்றும் ஆங்கிலம் இலக்கியம் பயிற்சி

A retired international school teacher with experience in teaching in the United States conducts classes.
இடங்கள்: நுகேகொடை

பயிற்சி - பிரஞ்சு மற்றும் ஆங்கிலம்

Rozanne Vangrenberg (பெண்) - Diploma at Alliance Française de Kotte, Teacher at a leading international school in Colombo.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடுவெல, நுகேகொடை

ஆங்கிலம் பயிற்சி வகுப்புக்களை

S Withanage (பெண்) - English Trained, B.A, M.A (Linguistics), P.G.D.E, 30 years of experience in Teaching, M.A (Teacher Education).
இடங்கள்: நுகேகொடை

ஆங்கிலம் பயிற்சி வகுப்புக்களை
ஆங்கிலம் பயிற்சி - தரம் 9 / 10 / 11 மற்றும் உ/த

Chiran (ஆண்) - BA in English (University of North Texas, USA), MBA (Aldersgate University College)
இடங்கள்: அத்திடிய, நுகேகொடை, பன்னிப்பிட்டிய, பிலியந்தலை, பொரலஸ்கமுவ, மஹரகம

பயிற்சி வகுப்புக்களை - ஆங்கிலம் இலக்கியம் சா/த மற்றும் உ/த - உள்ளூர் பாடத்திட்டம்

Krishani Kumarasinghe (பெண்) - An experienced teacher of English Literature for more than 10 years.
இடங்கள்: கொழும்பு, கொஹுவல, தேஹிவல, நுகேகொடை

Cambridge / Edexcel / உள்ளூர் சா/த உ/த விஞ்ஞானம், கணிதம், ஆங்கிலம்

Rajitha Malinda (ஆண்) - B.Sc. Undergraduate [OUSL], Over 5 years experience.
இடங்கள்: கொட்டாவை, கொழும்பு, தலவத்துகொட, தேஹிவல, நாவல, நுகேகொடை, பத்தரமுல்ல, மஹரகம, மொரட்டுவ, ரட்மலான

ஆங்கிலம் பயிற்சி - International School Teacher and Home Tutoring Classes Individually

S. D. Gunasekera (பெண்) - Diploma Holder from Educational Foundation Institute [1991], Teaching Experience at Althea International.
இடங்கள்: நுகேகொடை

வகுப்புக்களை ஐந்து சா/த மாணவர்கள் - ஆங்கிலம் மற்றும் வணிக

Daham Thilanga (ஆண்) - British Council Sri Lanka, CMA.
இடங்கள்: கடுவெல, களனி, நுகேகொடை, பத்தரமுல்ல, மஹரகம, மாலபே, ராஜகிரிய, ஹன்வெல்ல

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்