ஒன்லைன் / Home visit வகுப்புக்களை - எலெக்டியுஷன் மற்றும் ஆங்கிலம்

Iresha Wijesinghe (பெண்) - Higher Diploma University of Sri Jayawardenapura, speech and Drama up to associate in London and Local. Cambridge TKT.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொழும்பு, நுகேகொடை

ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை - சா/த, உ/த, ஆங்கிலம் பேச்சுத்திறன்

LRE English Academy 1992 - Special classes for O/L students, Special attention for weaker students.
இடங்கள்: கொட்டாவை, தேஹிவல, நுகேகொடை, பிலியந்தலை, பொரலஸ்கமுவ

ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை - சா/த, உ/த, ஆங்கிலம் பேச்சுத்திறன்
பயிற்சி வகுப்புக்களை - ஆங்கிலம் இலக்கியம் சா/த மற்றும் உ/த - உள்ளூர் பாடத்திட்டம்

Krishani Kumarasinghe (பெண்) - An experienced teacher of English Literature for more than 10 years.
இடங்கள்: கொழும்பு, கொஹுவல, தேஹிவல, நுகேகொடை

Cambridge / Edexcel / உள்ளூர் சா/த உ/த விஞ்ஞானம், கணிதம், ஆங்கிலம்

Rajitha Malinda (ஆண்) - B.Sc. Undergraduate [OUSL], Over 7 years experience.
இடங்கள்: கொட்டாவை, கொழும்பு, தலவத்துகொட, தேஹிவல, நாவல, நுகேகொடை, பத்தரமுல்ல, மஹரகம, மொரட்டுவ, ரட்மலான

பொது ஆங்கிலம்

Chamira (ஆண்) - Have been conducting pvt tuition classes for more than 10 years.
இடங்கள்: கொழும்பு, நுகேகொடை

IELTS and All Exams, Special Course for Professionals, ஆங்கிலம் grades 6 to O/L, A/L

Ranjan Guruge (ஆண்) - (Hon) FSLIE, Studied and worked in English Language for 34+ years up to 2015 including 10+ years teaching since 2004.
இடங்கள்: அதுருகிரிய, உள் கோட்டை, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை

IELTS and All Exams, Special Course for Professionals, ஆங்கிலம் grades 6 to O/L, A/L
ஆங்கிலம் பயிற்சி by overseas experienced teacher

Ranjan Amarasinghe (ஆண்) - Overseas experienced teacher / senior journalist / Author conducts English classes.
இடங்கள்: நுகேகொடை

ஆங்கிலம் பயிற்சி - மொழி / பேச்சுத்திறன் - குழு / தனியார்

Hasitha Gunasekara (ஆண்) - A trained teacher and a Diploma Holder. Over 10 years experience.
இடங்கள்: கல்கிசை, கொழும்பு, மொரட்டுவ, ரட்மலான

ஆங்கிலம் இலக்கியம்

R. Gunawardane (ஆண்) - BA (EN) University of Kelaniya, DETE University of Colombo, ACCT - IATA - Montreal,Canada
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, களனி, கிரிபத்கொட, கொழும்பு, நுகேகொடை, நேகோம்போ

ஆங்கிலம் இலக்கியம்
வீட்டிற்கு சென்று பாடம் ஆங்கிலம்

Harsha Sobana (ஆண்) - Registered teacher at British Council, Advanced English at British Council, Diploma in English at CINEC, Higher Diploma in English at NYCS.
இடங்கள்: கொழும்பு, நுகேகொடை, பத்தரம

பயிற்சி - பிரஞ்சு மற்றும் ஆங்கிலம்

Rozanne Vangrenberg (பெண்) - Diploma at Alliance Française de Kotte, Teacher at a leading international school in Colombo.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடுவெல, நுகேகொடை

பயிற்சி - பிரஞ்சு மற்றும் ஆங்கிலம்
ஆங்கிலம் / பிரஞ்சு வகுப்புக்களை

Thamali Leanage (பெண்) - An undergraduate at a state university majoring in English Language and Literature. Studying DELF B2 examination.
இடங்கள்: நுகேகொடை, மஹரகம

பிரஞ்சு மற்றும் ஆங்கிலம் மொழி வகுப்புக்களை அனைத்து தரம் ஐந்து

Lakmali Samanthika (பெண்) - Diploma [Alliance français de colombo], Certificate course for English teachers [UOC], Worked at leading international schools.
இடங்கள்: உள் கோட்டை, கொட்டாவை, தலவத்துகொட

ஆங்கிலம்/ஆங்கிலம் இலக்கியம் மற்றும் கிரேக்கம் மற்றும் ரோமன் நாகரிகம் வகுப்புக்களை

Rashmi Kadawatha Arachchi (பெண்) - Reading for two degrees; BA(Hon) Criminology and Criminal Justice (University of Sri Jayawardenepura) and LLB (UK).
இடங்கள்: தேஹிவல, நுகேகொடை, மஹரகம

கணினி மற்றும் ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை

Sandaru Bandara (பெண்) - BSc, TKT, HND (Greenwinch, London), E. Literature (Cinec), Teacher Training (ACBT).
இடங்கள்: உடஹமுல்லை, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொட்டாவை, கொழும்பு, நுகேகொடை, பன்னிப்பிட்டிய,