பயிற்சி வகுப்புக்களை - ஆங்கிலம் இலக்கியம் சா/த மற்றும் உ/த - உள்ளூர் பாடத்திட்டம்

Krishani Kumarasinghe (பெண்) - An experienced teacher of English Literature for more than 10 years.
இடங்கள்: கொழும்பு, கொஹுவல, தேஹிவல, நுகேகொடை

Sakya Academy of Higher Education - நுகேகொடை

An Institution dedicated to providing high quality teaching for A/L students, Sakya offers a range of A/L subjects.
இடங்கள்: கொஹுவல, பாணந்துறை

Sakya Academy of Higher Education - நுகேகொடை
Conduct classes for grade 1 to O/L

ஆசிரியர்: Waruni (பெண்‍) - I was graduated from a reputed university and conducted classes since 2007.