ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை - சா/த, உ/த, ஆங்கிலம் பேச்சுத்திறன்

LRE English Academy 1992 - Special classes for O/L students, Special attention for weaker students.
இடங்கள்: கொட்டாவை, தேஹிவல, நுகேகொடை, பிலியந்தலை, பொரலஸ்கமுவ

ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை - சா/த, உ/த, ஆங்கிலம் பேச்சுத்திறன்
IELTS and All Exams, Special Course for Professionals, ஆங்கிலம் grades 6 to O/L, A/L

Ranjan Guruge (ஆண்) - (Hon) FSLIE, Studied and worked in English Language for 34+ years up to 2015 including 10+ years teaching since 2004.
இடங்கள்: அதுருகிரிய, உள் கோட்டை, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை

IELTS and All Exams, Special Course for Professionals, ஆங்கிலம் grades 6 to O/L, A/L
IELTS Supporting Classes [Guaranteed 7, 6.5 , 6, 5.5], ஆங்கிலப் பேச்சுத்திறன், School Syllabus, Business and Academic ஆங்கிலம்

Thushara De Silva (ஆண்) - Diploma In TESOL [UK], Cambridge Certificate In English, ELICOS [Australia], Diploma In Interactive Multimedia [Australia].
இடங்கள்: அதுருகிரிய, கொடகம, கொட்டாவை, பாதுக்கை,

IELTS Supporting Classes [Guaranteed 7, 6.5 , 6, 5.5], ஆங்கிலப் பேச்சுத்திறன், School Syllabus, Business and Academic ஆங்கிலம்
தனியார் வகுப்புக்களை ஐந்து ஆங்கிலம் மொழி

Senaratne Edirisinghe (ஆண்) - A veteran English teacher with nearly 20 years of experience. Works as an external resource person in the NIE.
இடங்கள்: கெஸ்பேவ, கொட்டாவை, பிலியந்தலை, பொரலஸ்கமுவ

தனியார் வகுப்புக்களை ஐந்து ஆங்கிலம் மொழி
Conduct classes for grade 1 to O/L

ஆசிரியர்: Waruni (பெண்‍) - I was graduated from a reputed university and conducted classes since 2007.

English Classes grade 6 to 13

English Classes grade 6 to 13 by government English trained teacher TA