ஆங்கிலம் மற்றும் ஆங்கிலம் இலக்கியம் Tuition

Shazla Hussain (பெண்) - BA degree in English and English Language Teaching from the OUSL, Around 7 years experience teaching in international schools.
இடங்கள்: கொழும்பு 08, கொழும்பு 09, கொழும்பு 10

ஆங்கிலம் இலக்கியம்

R. Gunawardane (ஆண்) - BA (EN) University of Kelaniya, DETE University of Colombo, ACCT - IATA - Montreal,Canada
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, களனி, கிரிபத்கொட, கொழும்பு, நுகேகொடை, நேகோம்போ

ஆங்கிலம் இலக்கியம்
ஆங்கிலம் இலக்கியம் வகுப்புக்களை - தரம் 9 to உ/த

Divakar David (ஆண்) - Been a private tutor for the past 10 years.
இடங்கள்: கொழும்பு

Business ஆங்கிலம் மற்றும் உ/த மற்றும் சா/த ஆங்கிலம் இலக்கியம்

Janith Perera (ஆண்) - Experienced, academically and professionally qualified tutor.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொலன்னாவ, கொழும்பு 10, கோதடுவ, ராஜகிரிய

Business ஆங்கிலம் மற்றும் உ/த மற்றும் சா/த ஆங்கிலம் இலக்கியம்
IELTS, Spoken English - 16 Days / School Syllabus

ESOL and SESOL Certified Facilitator conducts lessons in ,கொழும்பு and suburbs, இலங்கை சனநாயக