ஆங்கிலம் மற்றும் ஆங்கிலம் இலக்கியம் Tuition

Shazla Hussain (பெண்) - BA degree in English and English Language Teaching from the OUSL, Around 7 years experience teaching in international schools.
இடங்கள்: கொழும்பு 08, கொழும்பு 09, கொழும்பு 10

ஆங்கிலம் மொழி, இலக்கியம் பயிற்சி

Shazla Hussain (பெண்) - Holds BA degree in English Language and English Language Teaching and have around ten years experience.
இடங்கள்: கொழும்பு 09

Classes Available - English, IELTS, உளவியல், Pre-School Teacher Training

English Leadership Academy was Established In 2013 for Language and Leadership Training.
இடங்கள்: கொழும்பு, கொழும்பு 09

Classes Available - English, IELTS, உளவியல், Pre-School Teacher Training
IELTS, Spoken English - 16 Days / School Syllabus

ESOL and SESOL Certified Facilitator conducts lessons in ,கொழும்பு and suburbs, இலங்கை சனநாயக

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்