ஆங்கிலம் மற்றும் ஆங்கிலம் இலக்கியம் ஐந்து உள்ளூர் மற்றும் Cambridge / Edexcel, IELTS மற்றும்

Adrian Gunaratne (ஆண்) - Over 17 years of experience.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடவத்த, கம்பஹ, களனி, கிரிபத்கொட, கொழும்பு, பத்தரமுல்ல, மஹாபாகே, மாலபே, ராஜகிரிய, வாட்டல

Tuition classes - Secondary language Tamil ( Grade 2 - 11 )

Anusha Subramaniam (பெண்) - Over 5 years of experience.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கந்தானை, கம்பஹ, கல்கிசை, கொழும்பு, ஜ-ஏல, நுகேகொடை, மினுவங்கொட, வாட்டல

சட்டம் (LL.B / Attorney-at-Law)

Kanishka Namal Jayasinghe (ஆண்) - LL.B(Hons) [University of Wolverhampton], BA(Hons) [University of Peradeniya], MBA [University of Wolverhampton].
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொழும்பு

ஆங்கிலம் பேச்சுத்திறன் மற்றும் IELTS வகுப்புக்களை கொழும்பு

Gamini Jayalath (ஆண்) - With a teaching career spanning over 30 years.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கம்பஹ, கல்கிசை, களனி, களுத்துறை, கிரிபத்கொட, கொழும்பு, தலவத்துகொட, தேஹிவல, பாணந்துறை

பேச்சுத்திறன் ஆங்கிலம் மற்றும் ஆங்கிலம் மொழி வகுப்புக்களை

Shehani Aluwihare (பெண்) - TEYL/ATESOL, ATCL, Undergraduate BA (Hons) Teaching English as a Second Language [University of Kelaniya].
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொழும்பு, நாவல

தனியார் / குழு வகுப்புக்களை - தமிழ் / ஆங்கிலம் மொழிமூலம்

Kamalraj (ஆண்) - A degree holder of University of Moratuwa, Currently working at British High Commission.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கல்கிசை, கொழும்பு 3/4/6/8/9, தேஹிவல, பாணந்துறை

ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை தரம் 1 - உ/த சர்வதேச மற்றும் உள்ளூர் பாடத்திட்டம்

Aysha (பெண்) - Diploma in Montessori Education, Diploma in psychology, Bachelors in computer science, Masters in Education.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொழும்பு 04

Cambridge / Edexcel / உள்ளூர் சா/த உ/த விஞ்ஞானம், கணிதம், ஆங்கிலம்

Rajitha Malinda (ஆண்) - B.Sc. Undergraduate [OUSL], Over 7 years experience.
இடங்கள்: கொட்டாவை, கொழும்பு, தலவத்துகொட, தேஹிவல, நாவல, நுகேகொடை, பத்தரமுல்ல, மஹரகம, மொரட்டுவ, ரட்மலான

ஆங்கிலம்/ ஆங்கிலம் இலக்கியம் - IGCSE/GCE Edexcel, உள்ளூர் சா/த மற்றும் உ/த

Ms. Nawaratna (பெண்) - Over 8 years of teaching experience in a leading international school in Colombo.
இடங்கள்: உள் கோட்டை, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொழும்பு 04, கொழும்பு 08, ராஜகிரிய

IELTS, Spoken English - 16 Days / School Syllabus

ESOL and SESOL Certified Facilitator conducts lessons in ,கொழும்பு and suburbs, இலங்கை சனநாயக

 Grade 1 to A/L All Subjects