தனியார் / குழு வகுப்புக்களை - தமிழ் / ஆங்கிலம் மொழிமூலம்

Kamalraj (ஆண்) - A degree holder of University of Moratuwa, Currently working at British High Commission.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கல்கிசை, கொழும்பு 3/4/6/8/9, தேஹிவல, பாணந்துறை

ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை தரம் 1 - உ/த சர்வதேச மற்றும் உள்ளூர் பாடத்திட்டம்

Aysha (பெண்) - Diploma in Montessori Education, Diploma in psychology, Bachelors in computer science, Masters in Education.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொழும்பு 04

Cambridge / Edexcel / உள்ளூர் சா/த உ/த விஞ்ஞானம், கணிதம், ஆங்கிலம்

Rajitha Malinda (ஆண்) - B.Sc. Undergraduate [OUSL], Over 7 years experience.
இடங்கள்: கொட்டாவை, கொழும்பு, தலவத்துகொட, தேஹிவல, நாவல, நுகேகொடை, பத்தரமுல்ல, மஹரகம, மொரட்டுவ, ரட்மலான

பயிற்சி வகுப்புக்களை - தமிழ், ஆங்கிலம்

Anusha Subramaniam (பெண்) - Over 5 years of teaching experience.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கந்தானை, கொழும்பு, சேதுவை, ஜ-ஏல, வாட்டல

ஆங்கிலம்/ ஆங்கிலம் இலக்கியம் - IGCSE/GCE Edexcel, உள்ளூர் சா/த மற்றும் உ/த

Ms. Nawaratna (பெண்) - Over 8 years of teaching experience in a leading international school in Colombo.
இடங்கள்: உள் கோட்டை, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொழும்பு 04, கொழும்பு 08, ராஜகிரிய

ஆங்கிலம் பயிற்சி - மொழி / பேச்சுத்திறன் - குழு / தனியார்

Hasitha Gunasekara (ஆண்) - A trained teacher and a Diploma Holder. Over 10 years experience.
இடங்கள்: கல்கிசை, கொழும்பு, மொரட்டுவ, ரட்மலான

ஆங்கிலம் இலக்கியம்

R. Gunawardane (ஆண்) - BA (EN) University of Kelaniya, DETE University of Colombo, ACCT - IATA - Montreal,Canada
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, களனி, கிரிபத்கொட, கொழும்பு, நுகேகொடை, நேகோம்போ

ஆங்கிலம் இலக்கியம்
பிரஞ்சு வகுப்புக்களை - Cambridge / Edexcel / உள்ளூர் பாடத்திட்டம்

S. Weerasekara (பெண்) - Bachelor's Degree at University of Kelaniya, DELF diploma holder, Former Visiting Lecturer at University of Kelaniya.
இடங்கள்: களனி, கிரிபத்கொட, கொழும்பு 04

பேச்சுத்திறன் ஆங்கிலம் மற்றும் ஆங்கிலம் மொழி வகுப்புக்களை

Shehani Aluwihare (பெண்) - Teaching English as a Second Language (TEYL/CALSDA), Associate Diploma in Teaching English as a Second Language (ATESOL/ACALSDA).
இடங்கள்: கொழும்பு 8

IELTS, Spoken English - 16 Days / School Syllabus

ESOL and SESOL Certified Facilitator conducts lessons in ,கொழும்பு and suburbs, இலங்கை சனநாயக

 ICT for O/L and A/L