ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை - சா/த, உ/த, ஆங்கிலம் பேச்சுத்திறன்

LRE English Academy 1992 - Special classes for O/L students, Special attention for weaker students.
இடங்கள்: கொட்டாவை, தேஹிவல, நுகேகொடை, பிலியந்தலை, பொரலஸ்கமுவ

ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை - சா/த, உ/த, ஆங்கிலம் பேச்சுத்திறன்
IELTS and All Exams, Special Course for Professionals, ஆங்கிலம் grades 6 to O/L, A/L

Ranjan Guruge (ஆண்) - (Hon) FSLIE, Studied and worked in English Language for 34+ years up to 2015 including 10+ years teaching since 2004.
இடங்கள்: அதுருகிரிய, உள் கோட்டை, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை

IELTS and All Exams, Special Course for Professionals, ஆங்கிலம் grades 6 to O/L, A/L
தனியார் வகுப்புக்களை ஐந்து ஆங்கிலம் மொழி

Senaratne Edirisinghe (ஆண்) - A veteran English teacher with nearly 20 years of experience. Works as an external resource person in the NIE.
இடங்கள்: கெஸ்பேவ, கொட்டாவை, பிலியந்தலை, பொரலஸ்கமுவ

தனியார் வகுப்புக்களை ஐந்து ஆங்கிலம் மொழி
ஆங்கிலம் மொழி மற்றும் இலக்கியம் வகுப்புக்களை

Uthpala Pathirana (பெண்) - Bachelor in English from the University of Kelaniya, Reading for MA in TESL[OUSL].
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, பொரலஸ்கமுவ