ஆங்கிலம் / தமிழ் / கணிதம் / சிங்களத்தில் மற்றும் வரலாறு வகுப்புக்களை

Yasitha Nuwan Medagama (ஆண்) - Classes are conducted by well educated and experienced teachers.
இடங்கள்: களுத்துறை, கொழும்பு, பண்டாரகமை, பிலியந்தலை

ஆங்கிலம் / தமிழ் / கணிதம் / சிங்களத்தில் மற்றும் வரலாறு வகுப்புக்களை
ஆங்கிலம் பயிற்சி - தரம் 9 / 10 / 11 மற்றும் உ/த

Chiran (ஆண்) - BA in English (University of North Texas, USA), MBA (Aldersgate University College)
இடங்கள்: அத்திடிய, நுகேகொடை, பன்னிப்பிட்டிய, பிலியந்தலை, பொரலஸ்கமுவ, மஹரகம

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்