ஆங்கிலம் classes, யோகா classes, Super Power Memory for Kids, ஆங்கிலம் for Students, School Leavers and Professionals

ஆசிரியர்: Mr. N.Chrishanth (ஆண்‍) - National Diploma in English and Computer Science, BA in Social Sciences, HND in English [SLIATE], MA Linguistics

IELTS மற்றும் பேச்சுத்திறன் ஆங்கிலம்

Neville Moses (ஆண்) - International Knowledge Pool.
இடங்கள்: ஜ-ஏல, மட்டக்களப்பு, யாழ்ப்பாணம்