தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் - உ/த சா/த பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் ஐந்து

Sameera Rajapaksha (ஆண்) - IT Graduate with experience in both teaching and industrial field of IT
இடங்கள்: எம்பிலிபிடிய, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கண்டி, கம்பஹ, குருணாகல், கொழும்பு, தங்காலை, திஸ்ஸமஹரா

தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் - உ/த சா/த பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் ஐந்து
சா/த மற்றும்உ /த ICT

Madhawa Weerasinghe (ஆண்) - Visiting lecturer at ESOFT and in Software Industry for over 3 years.
இடங்கள்: இரத்தினபுர, எம்பிலிபிடிய, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, தங்காலை, மாத்தறை

சா/த மற்றும்உ /த ICT