பௌதீகவியல் Practicals மற்றும் கோட்பாடுகள் மற்றும் மீட்டல் ஐந்து all மாணவர்கள்

Decima Jayawardhana (பெண்) - BSc in Applied Sciences, BIT, SCJP.
இடங்கள்: கடவத்த, கட்டுநாயக்க, கந்தானை, கம்பஹ, களனி, கிரிபத்கொட, குரன, கொழும்பு 1-15, சேதுவை, ஜ-ஏல, நேகோம்போ, மவரமாண்டிய, மஹாபாகே

பௌதீகவியல் Practicals மற்றும் கோட்பாடுகள் மற்றும் மீட்டல் ஐந்து all மாணவர்கள்
பயிற்சி - கணிதம், விஞ்ஞானம், தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம்

Ananda Perera (ஆண்) - Government trained teacher, now retired after 40 years of government service.
இடங்கள்: கம்பஹ, கொழும்பு

பயிற்சி - கணிதம், விஞ்ஞானம், தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம்
தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் சா/த மற்றும் உ/த - ஆங்கிலம் மற்றும் சிங்களத்தில் மொழிமூலம்

Dilsha Weliwita (ஆண்) - BSc. Computer Science - Software Engineering (Reading), Dip. In IT.
இடங்கள்: கடவத்த, கனேமுல்லை, கம்பஹ, கொழும்பு, ஜ-ஏல, ராகமை, வாட்டல

தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் சா/த மற்றும் உ/த - ஆங்கிலம் மற்றும் சிங்களத்தில் மொழிமூலம்
இரசாயனவியல் Practicals மற்றும் கோட்பாடுகள் மற்றும் மீட்டல் ஐந்து all மாணவர்கள்

Decima Jayawardhana (பெண்) - BSc in Applied Sciences, BIT, SCJP.
இடங்கள்: கடவத்த, கட்டுநாயக்க, கந்தானை, கம்பஹ, களனி, கிரிபத்கொட, குரன, கொழும்பு, சேதுவை, ஜ-ஏல, நேகோம்போ, மவரமாண்டிய, மஹாபாகே, மாகொல

இரசாயனவியல்  Practicals மற்றும் கோட்பாடுகள் மற்றும் மீட்டல் ஐந்து all மாணவர்கள்
தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் - உ/த

Susantha Kumara (ஆண்) - Software Engineer.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கண்டி, கம்பஹ, கொழும்பு, பதுள்ளை

கணினி விஞ்ஞானம் / ICT

Thushara Vidanapathirana (ஆண்) - School teacher at Colombo leading school.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கம்பஹ, கிரிபத்கொட, யக்கலை, வாட்டல

உ/த ICT, சா/த ICT, GIT, Office Course, Software Courses

ஆசிரியர்: Nuwan Dissanayake (ஆண்‍) - BSc(Hons) MIS.
Visits: கம்பஹ, கிரிபத்கொட, வெலிவேரிய

உ/த ICT, சா/த ICT, GIT, Office Course, Software Courses
தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் சா/த, உ/த

Lahiru (ஆண்) - MSc in Information Management, BSc special hons in Information Technology.
இடங்கள்: உள் கோட்டை, கடுவெல, கம்பஹ, தலவத்துகொட, பத்தரமுல்ல, பிட கோட்டே, பிட்டுகள, மஹரகம, மாலபே, முதுன்கொட,

தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் சா/த, உ/த
Python, Pascal, MS SQL, Office Packages), Computer Networking, Android App Developing

Nuwan Hirantha Rathnayaka (ஆண்) - MSc in Information Technology and Strategic Innovation (Kingston University - UK) (Reading), NCC (IDCS) - UK.
இடங்கள்: கடவத்த, கட்டுநாயக்க, கம்பஹ, களனி, கிரிபத்கொ

கணினிமயமாக்கப்பட்ட கணக்கியல் மற்றும் Ms Office வகுப்புக்களை

E-TEC Computer School - Located in நிட்டம்புவ Town. It is registered organization. Classes conducted by qualified degree teachers.
Visits: கம்பஹ, ,கொழும்பு

கணினிமயமாக்கப்பட்ட கணக்கியல் மற்றும் Ms Office வகுப்புக்களை
உ/த தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம்

Yumidu Jayarathna (ஆண்) - BSc in Management Information Systems, Sun Certified Java Programmer.
இடங்கள்: கம்பஹ, களுத்துறை, பண்டாரகமை, பாணந்துறை

உ/த தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம்
உ/த தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் சிங்களத்தில் மொழிமூலம்

Neel Prasanna (ஆண்) - BSc (SOft) OCPJP, OCPWCD, OCPMAD, Software Engineer, Senior Graphic Designer.
இடங்கள்: அவிசாவலை, கம்பஹ, நுகேகொடை

உ/த தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் சிங்களத்தில் மொழிமூலம்
Classes for பொதுத் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம், ICT, Computer Systems Administration, Programming

Gayan Suranga (ஆண்) - BSc. Computer Science, Oracle Certified java Programmer, Advanced Java Developer. Oracle DB Developer.
இடங்கள்: கம்பஹ, கொழும்பு, பொலனறுவ, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை

Classes for பொதுத் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம், ICT, Computer Systems Administration, Programming
கணிதம் மற்றும் தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் வகுப்புக்களை

ஆசிரியர்: Thushara De Saram (ஆண்‍) - B.Sc. in Maths/Physics [English medium], GTP in IT at ICT University of ,கொழும்பு.
Visits: ,கொழும்பு, கம்பஹ

சா/த மற்றும் உ/த இணைந்த கணிதம்

Eng. Chanuka Kannangara (ஆண்) - University/Technical college lecturer and former government school teacher.
இடங்கள்: கடவத்த, கம்பஹ, களனி, கிரிபத்கொட, ராகமை, வாட்டல