கணக்கியல் பொருளியல் வர்த்தகக் கல்வி வணிக

Illangarathna Wanninayake (ஆண்) - Bsc Mgt Sp (USJP), ACMA, HNDA, Bcom.sp, MBA.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கம்பஹ, களுத்துறை, கொழும்பு, பத்தரமுல்ல, பிலியந்தலை

கணக்கியல், வணிக மற்றும் பொருளியல் வகுப்புக்களை

Kasun Suranga (ஆண்) - BBA (Business economics) sp, BSc (applied accounting), Chartered accountancy finalist.
இடங்கள்: அதுருகிரிய, கம்பஹ, கொட்டாவை, கொழும்பு, தலவத்துகொட, நுகேகொடை, பத்தரமுல்ல, மஹரகம

உ/த தமிழ் மொழிமூலம் வணிக வகுப்புக்களை

infaz (ஆண்) - An undergraduate of University of Kelaniya.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கம்பஹ, கிரிபத்கொட, கொழும்பு, மல்வானை, வாட்டல

Classes to help you succeed A/L and O/L exams

Western Lanka Academy i- Provides you with the best opportunities in life to guide your career where ever the life takes you.
இடங்கள்: கம்பஹ

Classes to help you succeed A/L and O/L exams