உயிரியல் Tuition - A/L - Local syllabus - English medium

Dr. Thanushka Sudasinghe (ஆண்) - B.Sc [Biology] OUSL, M.Pil (Molecular Biology) Peradeniya.
இடங்கள்: அணிவட்ட, அஸ்கிரிய, கண்டி

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்