உ/த உள்ளூர் உயிரியல் வகுப்புக்களை

M. V. Tharaka Chathuranga (ஆண்) - MPhil, MSc, BSc, Post Graduate Diploma in Education, Post Graduate Diploma in Anthropology.
இடங்கள்: கொழும்பு, தேஹிவல, பாணந்துறை, பிலியந்தலை, மொரட்டுவ

ஆங்கிலம் மொழிமூலம் உயிரியல் (உ/த) மற்றும் விஞ்ஞானம் (சா/த) வகுப்புக்களை

Dinushi Arambegedara (பெண்) - BSc (Hons) degree holder in Immunology and Molecular Biology from University of Colombo.
இடங்கள்: குருணாகல், கொழும்பு

தனியார் மற்றும் குழு வகுப்புக்களை - விஞ்ஞானம், கணிதம் , உயிரியல், இரசாயனவியல்

Azra Anasullah (பெண்) - Bachelor of Science, Over 4 years of experience in teaching, Diploma in Psychology.
இடங்கள்: கொழும்பு, பாணந்துறை

உயிரியல் - உள்ளூர் AL லண்டன் AL /IGCSE (Cambridge / Edexcel) ஆங்கிலம் மற்றும் Sinhales மொழிமூலம்

Anupama Paranayapa (பெண்) - BSc Natural Sciences, MSc in Food and Nutrition (Reading).
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடவத்த, கம்பஹ, கொழும்பு, தலவத்துகொட, நுகேகொடை, பத்தரமுல்ல, பன்னிப்பிட்டிய

உயிரியல் - உள்ளூர் AL லண்டன் AL /IGCSE (Cambridge / Edexcel) ஆங்கிலம் மற்றும் Sinhales மொழிமூலம்
உயிரியல், இரசாயனவியல் மற்றும் பௌதீகவியல் பயிற்சி

Saman Geeganage (ஆண்) - B.Sc, M.Sc.
இடங்கள்: இரத்தினபுர, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கண்டி, கம்பஹ, காலி, கொடகம, கொழும்பு, தேஹிவல, நுகேகொடை, மஹரகம, விஜேராம, வெல்லம்பிட்டிய

உயிரியல், இரசாயனவியல் மற்றும் பௌதீகவியல் பயிற்சி
ஆங்கிலம் மொழிமூலம் விஞ்ஞானம் மற்றும் உயிரியல்

Charaka Perera (ஆண்) - Government teacher and Marking Examiner.
இடங்கள்: கிரிபத்கொட, கொலன்னாவ, கொழும்பு, மாகொல, மாலபே, முல்லேரியா, ராஜகிரிய

உ/த உயிரியல் பயிற்சி

Dasith Weerawarna (ஆண்) - B.Sc. sp (university of Colombo), 5 year experience in teaching Biology.
இடங்கள்: காலி, கொழும்பு, நுகேகொடை, மஹரகம, மாத்தறை

உ/த உயிரியல் பயிற்சி
உயிரியல் மற்றும் விஞ்ஞானம் பயிற்சி ஆங்கிலம் மொழிமூலம்

Rohini (பெண்) - Bsc. Special Degree in Botany, Msc. Fisheries Biology and Agriculture.
இடங்கள்: கொழும்பு

உ/த உயிரியல் - Ph.D qualified teacher

B M K S Tilakaratne (பெண்) - B.Sc. Agriculture, M.Sc. Food Science & Technology, Ph.D.in Horticulture.
இடங்கள்: களுத்துறை, கொழும்பு, பன்னல, பிலியந்தலை

உ/த உயிரியல் - Ph.D qualified teacher
உ/த உயிரியல் 2021 மற்றும் சா/த விஞ்ஞானம் / கணிதம் சிங்களத்தில் மற்றும் ஆங்கிலம் மொழிமூலம்

Thilina Pigera (ஆண்) - A qualified teacher (BSc in Applied Science) Conducts lessons.
இடங்கள்: கொழும்பு

2020 உ/த உயிரியல்

Dulanga Thennakoon (ஆண்) - BSc Physiotherapy (Faculty of Medicine, University of Colombo).
இடங்கள்: கடுவெல, கெஸ்பேவ, கொட்டாவை, கொழும்பு, தேஹிவல, பிலியந்தலை, பொரலஸ்கமுவ, மஹரகம, மாலபே, மொரட்டுவ, ஹொரன

உ/த இரசாயனவியல் மற்றும் உயிரியல் உள்ளூர் மற்றும் சர்வதேச மாணவர்கள் ஐந்து

Saman Kotigala (ஆண்) - Graduate B.Sc Biotechnology, M.Sc in Molecular Life Science [University of Colombo].
இடங்கள்: கொட்டிகாவத்த, கொழும்பு, தேஹிவல, நுகேகொடை, பத்தரமுல்ல, மாலபே, முல்லேரியா

கணிதம், விஞ்ஞானம், இரசாயனவியல், பௌதீகவியல், ஆங்கிலம், உயிரியல் வகுப்புக்களை

University qualified specialist conducts classes for grade 5 to O/L and A/L Foreign and Local syllabus. Homes visited.
இடங்கள்: கொழும்பு

இரசாயனவியல், உயிரியல் மற்றும் பௌதீகவியல் - சா/த மற்றும் உ/த - உள்ளூர் / Cambridge / Edexcel

Fazal Farook (ஆண்) - A biomedical science degree holder with three years experience in teaching science.
இடங்கள்: கொழும்பு 10, கொழும்பு 13, கொழும்பு 14, வாட்டல

Online classes - O/L science, Maths, A/L Biology, Chemistry, Physics

ஆசிரியர்: Dr. H.A. Sumeda Madusanka (ஆண்‍)- MBBS, 7 years experience.
Visits: ,கொழும்பு, குருணாகல், இலங்கை சனநாயக