கணிதம், பௌதீகவியல், இரசாயனவியல், மெக்கானிக்ஸ், புள்ளியியல் - பயிற்சி வகுப்புக்களை

Danushka Bogala (ஆண்) - International School Teacher (Asian International School - Colombo), Engineer - University of Moratuwa.
இடங்கள்: அதுருகிரிய, அத்திடிய, அம்புல்தேனிய, அரவ்வல, உள் கோட்டை

கணிதம், பௌதீகவியல், இரசாயனவியல், மெக்கானிக்ஸ், புள்ளியியல் - பயிற்சி வகுப்புக்களை
விஞ்ஞானம் வகுப்புக்களை உள்ளூர் பாடத்திட்டம்; Edexcel பாடத்திட்டம்

Asha Shyamalee (பெண்) - Worked as a teaching assistant at university in relevant subjects.
இடங்கள்: அதுருகிரிய, ரனாள

லண்டன் / உள்ளூர் உயிரியல் மனித உயிரியல் உயிரியல் வகுப்புக்களை

Quaily Ratnajothi (பெண்) - BSc (Hons) in Biomedical Science (UK), MSc Molecular Pathology (medical faculty University of Colombo) - Reading.
இடங்கள்: அதுருகிரிய, களுபோவில, கொடகம, கொட்டாவை

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்