එඩෙක්සෙල් කේම්බ්‍රිජ් AS/AL භෞතික විද්‍යාව

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරයා :
Sangeevan SR (පුරුෂ)
  •  ප්‍රථම උපාධිය
  •  ඉගැන්වීමේ පළපුරුද්ද : වසර 4 කට වඩා
දුරකථනය :
0​7​6​4​9​5​6​4​2​1
වයිබර් :
0​7​6​4​9​5​6​4​2​1
වට්ස්ඇප් :
QR කේතය :
QRCode එඩෙක්සෙල් කේම්බ්‍රිජ් AS/AL භෞතික විද්‍යාව si
විචාර :
ගුරුවරයා පිළිඹඳ විස්තර
BSc in Computational Physics (Special) Hons - University of Colombo

Worked as a Teaching Assistant at the Department of Physics, University of Colombo
Teaching in a reputed international School
Theory, practicals, model papers, past papers, and revision

Physics would be easier if you understand the theories.
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
Cambridge and Edexcel
  • Physics
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්

ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ආයතන/ස්ථානයන්හි පන්ති පවත්වනු ලබයි

කොළඹ மாவட்டத்தில், ශ්‍රී ලංකාව


ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි සිසුන්ගේ නිවෙස් වලට ගොස් පන්ති පවත්වනු ලබයි

කොළඹ மாவட்டத்தில், ශ්‍රී ලංකාව


ஒன்லைன் வகுப்புக்களை
මාර්ගත පන්ති පවත්වනු ලබයි. ඔබට ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිට පන්ති හා සම්බන්ධ විය හැක.
පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • පෞද්ගලික පන්ති
  • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
  • විශාල ප්‍රමාණයේ කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 20 ට වැඩි)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • English
විචාර
Sangeevan SR ගැන විචාරයක් ලියන පළමු තැනැත්තා වන්න

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry