தனியார் / குழு பயிற்சி வகுப்புக்களை - கணிதம் மற்றும் மெக்கானிக்ஸ்

Nalaka Jayantha (ஆண்) - Engineering Undergraduate from University of Moratuwa, Over 5 years of experience.
இடங்கள்: கடுவெல, கம்பஹ, பன்னிப்பிட்டிய, பிலியந்தலை, மாலபே, மிரிகம, மொரட்டுவ, வேயன்கொடை

தனியார் / குழு பயிற்சி வகுப்புக்களை - கணிதம் மற்றும் மெக்கானிக்ஸ்