தனியார் / குழு பயிற்சி வகுப்புக்களை - கணிதம் மற்றும் மெக்கானிக்ஸ்

Nalaka Jayantha (ஆண்) - Engineering Undergraduate from University of Moratuwa, Over 5 years of experience.
இடங்கள்: கடுவெல, கம்பஹ, பன்னிப்பிட்டிய, பிலியந்தலை, மாலபே, மிரிகம, மொரட்டுவ, வேயன்கொடை

உ/த மற்றும் சா/த - Local, Oxford and Cambridge Syllabus students

Sanjaya Anagipura (ஆண்) - B.Sc. Engineering (Hons), Mechanical Engineering [University of Moratuwa], MBA [University of Sunderland, United Kingdom].
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடவத்த, கந்தானை