கணிதம் / கணினி விஞ்ஞானம் மற்றும் தகவல் தொடர்பாடல்

Jayampath (ஆண்) - Bachelor of Computer Science (Hons)(First Class), 6-years experience, National Higher Education Diploma.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொழும்பு

கணிதம் / கணினி விஞ்ஞானம் மற்றும் தகவல் தொடர்பாடல்
Cambridge / Edexcel / உள்ளூர் சா/த உ/த விஞ்ஞானம், கணிதம், ஆங்கிலம்

Rajitha Malinda (ஆண்) - BSc (OUSL) graduate teacher, Over 7 year experience.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொட்டாவை, கொழும்பு 3/4/5/6/7, தலவத்துகொட, தேஹிவல, நாவல, நுகேகொடை, பத்தரமுல்ல, மஹரகம

RM.Nafeel (BSc in Engineer) - கணிதம் & பௌதீகவியல் teacher

RM. Nafeel (ஆண்) - BSc in Marine Engineer,has 8 years teaching experience in teaching Mathematics & physics.
இடங்கள்: அம்பாரை, கொலன்னாவ, கொழும்பு, கொழும்பு 03, கொழும்பு 06, தேஹிவல, நாவல

RM.Nafeel (BSc in Engineer) - கணிதம் & பௌதீகவியல் teacher
உள்ளூர் / Cambridge / Edexcel உ/த - கணிதம் / பௌதீகவியல்

Dhanuka Liyanagamage (ஆண்) - BSc (Eng) (First Class), MBA, CFA.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, தலவத்துகொட, பத்தரமுல்ல, பலவாட்ட, மாலபே

கணிதம் Cambridge / Edexcel Home visit / ஒன்லைன்

Gihan Hettiarachchi (ஆண்) - First class honors degree in Engineering from University of Moratuwa, CFA and CIMA complete, Experienced tutor since 2012.

கணிதம் Cambridge / Edexcel Home visit / ஒன்லைன்
ஒன்லைன் பௌதீகவியல் மற்றும் இணைந்த கணிதம் வகுப்புக்களை

Lahiru Aluthgama (ஆண்) - BSc (Natural Sciences).
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடுவெல, கிரிபத்கொட, கொட்டிகாவத்த, நுகேகொடை, பத்தரமுல்ல, ராஜகிரிய

கணிதம் - Cambridge, Edexcel, உள்ளூர் பாடத்திட்டம்

Mangalika Wijetilaka (பெண்) - Over 15 years experience in teaching mathematics.
இடங்கள்: உள் கோட்டை, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, களனி, கிரிபத்கொட, கொட்டிகாவத்த, கொலன்னாவ, கொழும்பு, நாவல, நுகேகொடை

கணிதம், பௌதீகவியல், இரசாயனவியல், மெக்கானிக்ஸ், புள்ளியியல் - பயிற்சி வகுப்புக்களை

Danushka Bogala (ஆண்) - International School Teacher (Asian International School - Colombo), Engineer - University of Moratuwa.
இடங்கள்: அதுருகிரிய, அத்திடிய, அம்புல்தேனிய, அரவ்வல, உள் கோட்டை

கணிதம், பௌதீகவியல், இரசாயனவியல், மெக்கானிக்ஸ், புள்ளியியல் - பயிற்சி வகுப்புக்களை
பயிற்சி - கணிதம், Further Maths, பௌதீகவியல், இரசாயனவியல்

Randunu Palihakkara (ஆண்) - B.Sc Engineering (Hons) (Moratuwa), MBA(Bedfordshire), PhD (Reading), AMIE(SL), Aff.M.ASCE(USA), GradIMMM(UK).
இடங்கள்: அதுருகிரிய, உடஹமுல்லை, உள் கோட்டை, ஒன்லைன் வகுப்ப

பயிற்சி - கணிதம், Further Maths, பௌதீகவியல், இரசாயனவியல்
உள்ளூர் / Edexcel / Cambridge கணிதம்

Waruni Wijebahu (பெண்) - BSc (Maths Special) [University of Peradeniya], MSc Mathematics [Ohio University, USA], American teaching experience for 5 years.

உள்ளூர் / Edexcel / Cambridge கணிதம்
Edexcel உ/த, சா/த கணிதம்

Pradeep De Silva (ஆண்) - A/L Mathematics teacher, Experienced in University lecturing (UOC and University of Moratuwa), B.Sc and M.Sc in Mathematics [UOC].
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொட்டாவை

உ/த கணிதம்ப தனியார் மற்றும் சிறிய குழு வகுப்புக்களை

Nuvira De Silva (பெண்) - BSc in Accountancy [Oxford Brookes University, UK], CIMA passed finalist, Worked as a math teacher at an international School.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொழும்பு 03

உ/த கணிதம்ப தனியார் மற்றும் சிறிய குழு வகுப்புக்களை
ஒன்லைன் Edexcel உ/த கணிதம் - தனியார் வகுப்புக்களை

Azam Fahmy (ஆண்) - Achieved 3A*s for Edexcel IAL Mathematics, Further Mathematics and Physics and the Edexcel IAL Sri Lanka Prize for Mathematics.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொழும்பு, தேஹிவல

லண்டன் சா/த மற்றும் உ/த தனியார் வகுப்புக்களை

Ethos Academy - Guides students to succeed in London Ordinary Level and Advanced Level examinations.
இடங்கள்: பத்தரமுல்ல

லண்டன் சா/த மற்றும் உ/த தனியார் வகுப்புக்களை
உ/த கணிதம் (உள்ளூர் / லண்டன்) - சிங்களத்தில் / ஆங்கிலம் மொழிமூலம்

Ushan H Widyarathna (ஆண்) - B.Sc(Hons). Engineering [University of Moratuwa], M.Sc (Strategic Marketing) [Asia e University Malaysia].
இடங்கள்: கொழும்பு

 Grade 1 to A/L All Subjects