கணக்கியல் வர்த்தகக் கல்வி மற்றும் சட்டம் - கோட்பாடுகள் மற்றும் மற்றும் மீட்டல்

Nipuni Perera (பெண்) - LL.B (London), LL.M (London), CIMA, BBA Management (Colombo).
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கல்கிசை, காலி, கொழும்பு

Edexcel உயர்தரம் (உ/த ) சட்டம்

Divyana Ranaweera (பெண்) - Bachelor of Laws [Hons] University of London, work at St.Thomas College, Mount Lavinia as advanced level law teacher.
இடங்கள்: கல்கிசை, தேஹிவல, மொரட்டுவ, ரட்மலான