ஒன்லைன் / Home Visit தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் வகுப்புக்களை (சா/த மற்றும் உ/த)

Udara Dahanayaka (ஆண்) - B.Tech (Engineering) (Hons) (OUSL), Visiting Lecturer of Technical College, Software Engineer.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கெஸ்பேவ, கொட்டாவை, கொழும்பு, தலவத்துகொட

Edexcel / Cambridge - தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் / கணினி விஞ்ஞானம் பயிற்சி

Kasun de Silva (ஆண்) - MSc in IT (UK), BCS - PGD in IT, 5 years in Qatar, 5+ years in Sri Lanka.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொழும்பு, மஹரகம, மாலபே

தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் தனியார் உள்ளூர் மற்றும் Cambridge கணினி விஞ்ஞானம் சா/த மற்றும் உ/த

Nipuni Perera (பெண்) - An experienced graduate international School Teacher, BSc (Hons) Special in IT.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடுவெல, கொட்டாவை, பத்தரமுல்ல, பன்னிப்பிட்டிய, மாலபே, ராஜகிரிய

தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் தனியார் உள்ளூர் மற்றும் Cambridge கணினி விஞ்ஞானம் சா/த மற்றும் உ/த