ஒன்லைன் / Home Visit தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் வகுப்புக்களை (சா/த மற்றும் உ/த)

Udara Dahanayaka (ஆண்) - B.Tech (Engineering) (Hons) (OUSL), Visiting Lecturer of Technical College, Software Engineer.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கெஸ்பேவ, கொட்டாவை, கொழும்பு, தலவத்துகொட

Learn ICT from a Harvard Alumnus - கொழும்பு

Ashen Gunaratne (ஆண்) - An alumnus of the Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences (SEAS) of Harvard University.
இடங்கள்: கல்கிசை, களுபோவில, கொழும்பு, கொஹுவல, தேஹிவல, மொரட

Learn ICT from a Harvard Alumnus - கொழும்பு
ICT and விஞ்ஞானம் for 6 to A/L Cambridge and local (English/ Sinhala)

Praveen Shakya (ஆண்) - NCIT Civil Engineering [NVQ 5], 4 years experiences in Royal Institute International School.
இடங்கள்: கொழும்பு, மொரட்டுவ