தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் தனியார் உள்ளூர் மற்றும் Cambridge கணினி விஞ்ஞானம் சா/த மற்றும் உ/த

Nipuni Perera (பெண்) - An experienced graduate international School Teacher, BSc (Hons) Special in IT.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடுவெல, கொட்டாவை, பத்தரமுல்ல, பன்னிப்பிட்டிய, மாலபே, ராஜகிரிய

தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் தனியார் உள்ளூர் மற்றும் Cambridge கணினி விஞ்ஞானம் சா/த மற்றும் உ/த