TOP AD


AS மற்றும் A2 கணினி விஞ்ஞானம் வகுப்புக்களை | GCE AL மற்றும் OL IT வகுப்புக்களை

Purnima Jayaweera (பெண்) - World Prize winner for BCS Chartered IT in 2012. Holds a Post graduate diploma in IT from University of Colombo


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
AS மற்றும் A2 கணினி விஞ்ஞானம் வகுப்புக்களை | GCE AL மற்றும் OL IT வகுப்புக்களை
உள்ளூர் மற்றும் லண்டன் தேர்வுகளுக்கான ICT / கணினி அறிவியல் பயிற்சி

ICT Teacher (பெண்) - Post Graduate Diploma in Education [University of Colombo], BSc in Teaching Technology [University of Manipal]


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
உள்ளூர் மற்றும் லண்டன் தேர்வுகளுக்கான ICT / கணினி அறிவியல் பயிற்சி

 Online Chemistry 

online chemistry
online chemistry