සිංහල |  தமிழ் |  English
எடெக்சல் / கேம்பிரிட்ஜ் / உள்ளூர் - வர்த்தகக் கல்வி / கணக்கியல் / பொருளியல்

Piyumi Costa (பெண்) - MSc Logistics & Supply Chain, BSc (Hons) in Business Management, Preliminary Certificate in Marketing


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
எடெக்சல் / கேம்பிரிட்ஜ் / உள்ளூர் - வர்த்தகக் கல்வி / கணக்கியல் / பொருளியல்

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry