உயிரியல் லண்டன் பாடத்திட்டம் - Edexcel & Cambridge IGCSE /OL / AS / A2

Dr. Thusitha Gajanayake (ஆண்) - BSc, MSc (Fribourg), PhD (Bern), Over 20 years experience.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொழும்பு, நுகேகொடை, மஹரகம, ராஜகிரிய

உயிரியல் லண்டன் பாடத்திட்டம் - Edexcel & Cambridge IGCSE /OL / AS / A2
லண்டன் / உள்ளூர் உயிரியல் மனித உயிரியல் உயிரியல் வகுப்புக்களை

Quaily Ratnajothi (பெண்) - BSc (Hons) in Biomedical Science (UK), MSc Molecular Pathology (medical faculty University of Colombo) - Reading.
இடங்கள்: அதுருகிரிய, களுபோவில, கொடகம, கொட்டாவை

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்