සිංහල |  தமிழ் |  English

வலைப்பதிவு

Your AD HereYour AD Here

இலங்கை சட்டக் கல்லூரியில் சட்டம் பயில்வதற்கும் இலங்கை திறந்த பல்கலைக்கழகத்தினில் சட்டம் பயில்வதற்கும

What are the difference between doing law at Open university and Sri Lankan Law College? also how can i get the all study materiel in Tamil language?

கருத்திடுகை

I have a "S" pass for English subject in O/L exam. Can I apply law entrance exam with my "S" pass? If it is OK, where I should do it? Is it open university or law college?

Try to go there in person
Open University is much cheaper
But not sure how long and etc

In short if you follow the 4 year course from Sri Lanka Law College, at the end of the course you can practice as a lawyer after getting through the final examination. But if you need to obtain Law degree (LLB) you have to follow the 4 year degree course from the Open University of Sri Lanka. After obtaining the LLB Degree if you wish to be a lawyer, then you are eligible to sit for the final examination of the law college without an aptitude test.

LLB entrance exam (open university) එකට රෙඩි වෙන්න මාසයක් ඇතිද?මන් ඇප්ලයි කලා ...ක්ලාස් එහෙම තියෙනවද? දින සහ වෙලාවල් කියන්නකො

LLB பாடதிட்டங்கள் பற்றி எதுவும் எனக்கு தெரியாது. LLB course இற்கான வகுப்புகள் எங்கு உள்ளது? மற்றும் 4 வருடங்களிற்கும் course இற்கான fee எவ்வளவு?

  • தங்களின் பதில்


avatar


படங்கள் JPG, PNG வடிவத்தில் அமைத்தல் வேண்டும்.(அதிகப்படியாக 3 MB)

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry