සිංහල |  தமிழ் |  English

வலைப்பதிவு

Your AD HereYour AD Here

ஜப்பானில் கல்வி பயில்வதற்காக புலமைப்பரிசில் பெறுவது சாத்தியமா?

Hi
I like to study in Japan. Is there a possibility to obtain a scholarship to study in Japan?
Thank you

கருத்திடுகை

Comment author woman

The Japan Student Service Organization (JASSO) under the patronage of the Japan Ministry of Education will conduct the 2017 Examination for Japanese University Admissions for Sri Lankan and International students on June 18th, 2017 at the Sasakawa Cultural Centre, No.4, Bala Tampoe Lane, Colombo 03

Qualifying students may be awarded scholarships to reputed Japanese Universities or other higher education institutes in Japan.

Application documents available from Monday, February 13th to Friday,
March 10th, 2017 at 

Sasakawa Cultural Centre
No.4, Bala Tampoe Lane
Colombo 03
Sri Lanka

Examination fee of Rs.1,000/- and postal charges Rs.80/- will be
charged from each applicant.

Closing date for applications – Friday, March 10th, 2017

For more details contact

Japan Sri Lanka Technical and Cultural Association
Sasakawa Centre
No.4, Bala Tampoe Lane
Colombo 3
Sri Lanka

Phone : +94(0)11-2331894

Comment author woman

Dear Sir / Madam
Can I get full or semi scholarship abroad for IT or science degree.
I did my A/L in 2017
Results
C - Combined maths
S - Chemistry
S - Physics

  • தங்களின் பதில்


avatar


படங்கள் JPG, PNG வடிவத்தில் அமைத்தல் வேண்டும்.(அதிகப்படியாக 3 MB)

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry