බ්ලොග් අඩවිය

ictict

උසස් පෙළ සඳහා ඇතුළත් වීමට සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයෙන් එක වර සාමාර්ථ 6ක් ලබා ගත යුතුද?

Is it must to have 6 passes in O/L exam in one sitting to get admitted for A/L exam
or
6 passes in two sittings accepted?

අදහස් දැක්වූවෝ

Comment author woman

Student need to pass all 9 subjects in one attempt

Comment author woman

6 passes in two sittings are also admitted for A/L exam

Comment author woman

Some schools allow to do A/Ls with the promise from the students getting the other three passes in 2 sitting. But the best is to get 6 passes with the 1st sitting because the standards of the education should be maintained.

Comment author woman

Hello Sir, I did O/L in 2018. I got 4s. Can I do A/L?

Comment author woman

Yes

Comment author woman

උසස් පෙළ කරන්න සාමාන්‍ය පෙළ ප්‍රතිඵල ඕනිද?

  • ඔබේ ප‍්‍රතිචාරය


avatar


ඡායාරූපයන් JPG, PNG, GIF ආකෘතියෙන් තිබිය යුතුය (උපරිම 3 MB)

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry