வலைப்பதிவு


உ/த க்கு அனுமதி பெற O/L பரீட்சையில் ஒரே அமர்வில் 6 சித்திகளைப் பெற வேண்டுமா?

Is it must to have 6 passes in O/L exam in one sitting to get admitted for A/L exam
or
6 passes in two sittings accepted?

கருத்திடுகை

Comment author woman

Student need to pass all 9 subjects in one attempt

Comment author woman

6 passes in two sittings are also admitted for A/L exam

  • தங்களின் பதில்


avatar


படங்கள் JPG, PNG, GIF வடிவத்தில் அமைத்தல் வேண்டும்.(அதிகப்படியாக 3 MB)

 Online Chemistry 

online chemistry
online chemistry