සිංහල |  தமிழ் |  English

வலைப்பதிவு


வெளிநாட்டு LLB பட்டதாரிகள் இலங்கைச் சட்டக் கல்லூரி மாணவர்களாகப் பதிவு செய்ய முடியுமா?

Hello
I have a LLB degree from a foreign University (UK). I want to register at Sri Lanka Law College as an Attorney-at-law student.
Is that possible? If yes, what is the procedure?
Thank you

கருத்திடுகை

Yes this is possible.
See below document for more information (This document was published on Sri Lanka Law college website.)

  • தங்களின் பதில்


avatar


படங்கள் JPG, PNG வடிவத்தில் அமைத்தல் வேண்டும்.(அதிகப்படியாக 3 MB)

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry