සිංහල |  தமிழ் |  English

TOP AD


இரசாயனவியல் மற்றும் உயிரியல் வகுப்புக்களை எடெக்சல் IGCSE மாணவர்கள்

தொடர்பு விபரங்கள்
ஆசிரியர் :
Shashna Mahakumara (ஆண்)
  •  உயர்தரம்
  •  டிப்ளோமா
  •  கற்பித்தல் அனுபவம் : 2 வருடத்திற்கு மேல்
தொலைபேசி :
0​7​6​ ​3​2​6​ ​6​4​8​7​ ​|​ ​0​7​5​ ​7​1​7​ ​1​7​1​6
வாட்ஸாப்ப் :
மின்னஞ்சல் :
க்யு ஆர் குறியீடு :
QRCode இரசாயனவியல் மற்றும் உயிரியல் வகுப்புக்களை எடெக்சல் IGCSE மாணவர்கள் ta
விமர்சனங்கள் :
ஆசிரியர் தொடர்பான தகவல் (தகைமைகள்)
Currently sitting for a Diploma in IT. Have experience in teaching for more than 2 years.
பாடங்கள் மற்றும் கற்கைநெறிகள்
Online and Physical Classes are conducted for Edexcel IGCSE Chemistry and Biology including Revision and Past Paper Questions
இடம்

பின்வரும் இடங்களில் ஆசிரியர்கள் மாணவர்களின் வீட்டிற்கு வந்து பாடம் நடத்துவார்கள்.

கம்பகா மாவட்டத்தில், இலங்கை


கொழும்பு மாவட்டத்தில், இலங்கை


ஒன்லைன் வகுப்புக்களை
வகுப்புக்கள் ஒன்லைன் மூலம் நடாத்தப்படும் (அல்லது கல்விக்கான பொருட்கள் ஒன்லைன் இல் கிடைக்கப் பெரும்) உலகில் எங்கிருந்தும் உங்களால் வகுப்புக்கு சேரவும் (அல்லது கல்விப் பொருட்களை வாசிக்கவும் ) முடியும்.
வழங்கப்பட்ட வகுப்பின் வகை (அளவு)
  • தனியார் (தனிப்பட்ட) வகுப்புக்கள்
  • சிறிய குழு வகுப்புக்கள் ( 10 பேரை விட குறைந்தளவானோர்)
பின்வரும் மொழிகளில் பாடங்கள் நடாத்தப்படும்.
  • සිංහල
  • English
விமர்சனங்கள்
Shashna Mahakumara பற்றி மதிப்புரை எழுதும் முதல் நபராக இருங்கள்