ගිණුම්කරණය (උ/පෙ) සහ වාණිජ (සා/පෙළ)

Hashan Warnakula (පුරුෂ) - BBA Accounting (sp) University of Jaffna, AAT Finalist.
ස්ථානයන්: කටුනේරිය, ජා-ඇල, තොඩුවාව, මාරවිල, මීගමුව, වෙන්නප්පුව, හලාවත

ගිණුම්කරණය (උ/පෙ) සහ වාණිජ (සා/පෙළ)