6 ශ්‍රේණියේ සිට සාමාන්‍ය පෙළ දක්වා ගණිතය

Tharaka Maths Punchihewa (පුරුෂ) - වසර 5 කට අධික කාලයක් උපකාරක පන්ති ශ්‍රේෂ්ත්‍රයේ සිටිමි.
ස්ථානයන්: දන්කොටුව, නාත්තන්ඩිය, මාරවිල, වෙන්නප්පුව

6 ශ්‍රේණියේ සිට සාමාන්‍ය පෙළ දක්වා ගණිතය