කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් විෂය නිර්දේශය ගණිතය

Asitha Perera (පුරුෂ) - BSc, Conducting private classes in Mathematics since 2012.
ස්ථානයන්: කටුනායක, ජා-ඇල, මාරවිල, මීගමුව, වත්තල, වෙන්නප්පුව, වෛක්කාල

කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් විෂය නිර්දේශය ගණිතය