උ/පෙ සංයුක්ත ගණිතය (සිද්ධාන්ත / පුණරීක්ෂන පන්ති)

Yomal Jayasinghe (පුරුෂ) - A consultant civil Engineer, Over 6 years of teaching experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කටාන, කටුනායක, කඳාන, කොච්චිකඩේ, ජා-ඇල, දන්කොටුව, නාත්තන්ඩිය

උ/පෙ සංයුක්ත ගණිතය (සිද්ධාන්ත / පුණරීක්ෂන පන්ති)

 Grade 1 to A/L All Subjects