නීතිය පිළිබඳ ඩිප්ලෝමාව

ආයතනය: Oxford University Campus - ඔබේ උගත්කම ඔබේ නායකත්වයේ මෙවලමයි


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
නීතිය පිළිබඳ ඩිප්ලෝමාව
එලකියුෂන් ගුරු ඩිප්ලෝමාව (මාර්ගගත)

Rohana C Fernando (පුරුෂ) - An English graduate [University of Peradeniya], Holds distinguished academic background with numerous postgraduate qualifications


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
එලකියුෂන් ගුරු ඩිප්ලෝමාව (මාර්ගගත)
Achievers Lanka Business School - කොළඹ

Achievers is truly the place where “the good becomes great”. Explore the limitless opportunities available at Achievers.
ස්ථානය: කොළඹ 04


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Achievers Lanka Business School - කොළඹ
ශ්‍රී ලංකා වරලත් කළමනාකරණ හා ව්‍යවසායකත්ව ආයතනය - CIME

ශ්‍රී ලංකා වරලත් කළමනාකරණ හා ව්‍යවසායකත්ව ආයතනය - CIME provides the expertise and guidance to help you to become a well-qualified and recognized entrepreneur nationally and internationally


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රී ලංකා වරලත් කළමනාකරණ හා ව්‍යවසායකත්ව ආයතනය - CIME
Lanka Institute of Fitness & Nutrition - මහරගම

Lanka Institute of Fitness & Nutrition - A government accredited institution and a vibrant and dynamic destination for anyone chasing a fitness related career


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Lanka Institute of Fitness & Nutrition - මහරගම
ඔන්ලයින් ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාව - ඉංග්‍රීසි ව්‍යාකරණ, වචන මාලාව, කථනය, උච්චාරණය

Sri Lanka English Language Graduates’ Association - English Grammar, Vocabulary, Spoken English, Pronunciation හරි විදියට මුල සිට සරලව ඉගෙනගන්න


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාව - ඉංග්‍රීසි ව්‍යාකරණ, වචන මාලාව, කථනය, උච්චාරණය
International English Language Center - මහනුවර

ආයතනය: International English Language Center - Teacher Training and Spoken English Courses for After O/L & A/L Students.
ස්ථානය: මහනුවර


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
International English Language Center - මහනුවර
CCL ඇකඩමිය

ආයතනය: CCL Academy - Pioneering institute in Up skilling students to global standards


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සෙලින්කෝ සසෙක්ස් ගුරු අභ්‍යාස විද්‍යාලය

ආයතනය: Ceylinco Sussex Teacher Training College - Offers Word Class Teacher Training Programs for those who aspire to graduate from a prestigious institution


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සෙලින්කෝ සසෙක්ස් ගුරු අභ්‍යාස විද්‍යාලය
Ladies’ College, Institute of Professional Studies

ආයතනය: Ladies College' Institute of Professional Studies - Offers a good education as well as specific vocational / professional training


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Ladies’ College, Institute of Professional Studies
City & Guilds UK Qualifications

ආයතනය: FLITS Vocational Training Institute - A Sri Lankan Vocational Training Institute registered under Tertiary and Vocational Education Commission (TVEC)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
City & Guilds UK Qualifications
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) - පාදුක්ක

CIT Institute - අංක P01 / 0566 යටතේ තෘතීයික හා වෘත්තීය අධ්‍යාපන කොමිෂන් සභාවේ ලියාපදිංචි පිළිගත් ආයතනයකි


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) - පාදුක්ක
ඉංග්‍රීසි ඩිප්ලෝමාව - මාස 3 කින් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න

ආයතනය: Little Kingdom Academy - Grammar, writing, Reading, listening


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි ඩිප්ලෝමාව - මාස 3 කින් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න
Diploma in Montessori Method AMI and Primary Education

First Friends Campus (FFC) is an institute specialized in Medicine, Engineering, Business, Primary Teacher Training (AMI).
ස්ථානය: කටුගස්තොට


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Diploma in Montessori Method AMI and Primary Education
IUSL කැම්පස්

ආයතනය: IUSL Campus - Our commitment is unwavering, providing a distinct educational journey that fosters intellectual growth and active participation


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
IUSL කැම්පස්

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry