නැටුම් පන්ති - මහනුවර

ආයතනය: Dance Zone - We have all types of dancing under one roof. Very friendly environment. Ladies only zumba done by lady instructors


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
නැටුම් පන්ති - මහනුවර
එක් පංතියකට සිසුන් 20 පමණක් බදවා ගැනේ

ආයතනය: කේසරී Nawagamuwa - පලපුරුද්ද සහිත ඇදුරු මඩුල්ලකින් යුත් වෙනස්ම ආරයේ උසස් අධ්‍යාපන ආයතනයකි


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
එක් පංතියකට සිසුන් 20 පමණක් බදවා ගැනේ
කරාටේ පන්ති

Wado Kai Sri Lanka - Conducted by Shihan Jayasiri Perera - Chief Instructor & Japan Representative (Black belt 8th Dan S.L.K.F.)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
කරාටේ පන්ති

 AL Chemistry 

Chemistry Sudara Jayatissa
Chemistry Sudara Jayatissa