සෞඛ්‍යය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය පන්ති ශ්‍රේණිය 6 සිට 11 - ඉංග්‍රීසි / සිංහල මාධ්‍යයෙන්

Conducted by a qualified teacher - BSc. (Special) Sports Sciences and Management (Class Holder) in Sabaragamuwa University of Sri Lanka


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සෞඛ්‍යය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය පන්ති ශ්‍රේණිය 6 සිට 11 - ඉංග්‍රීසි / සිංහල මාධ්‍යයෙන්
සෞඛ්‍ය සහ ශාරීරික අධ්‍යාපනය - මාර්ගගත පන්ති

Miss Navoda (ස්ත්‍රී) - National School Teacher, B.A. University of Kelaniya, National Diploma in Teaching


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සෞඛ්‍ය සහ ශාරීරික අධ්‍යාපනය - මාර්ගගත පන්ති
සා/පෙළ ඔන්ලයින් සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය

Dr. Rajitha Karunarathna (ස්ත්‍රී) - BAMS (Bachelor of Ayurveda Medicine and Surgery), University of Colombo


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සා/පෙළ ඔන්ලයින් සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය
ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පන්ති ශ්‍රේණිය 6 සිට 11 සිසුන් සඳහා

Chalana (පුරුෂ) - Bachelor's Degree holder


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)

 AL Chemistry 

Chemistry Sudara Jayatissa
Chemistry Sudara Jayatissa