ශ්‍රේණිය 10 සහ 11 - ඉතිහාසය පන්ති + ප්‍රශ්න පත්‍ර පන්ති - සා/පෙළ - ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්

Anita Anthony (ස්ත්‍රී) - Holding M.A., B.A, and PGD in Social Sciences. Currently Head of Social Sciences Department at a prestigious international school


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 10 සහ 11 - ඉතිහාසය පන්ති + ප්‍රශ්න පත්‍ර පන්ති - සා/පෙළ - ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්

 AL Chemistry 

Chemistry Sudara Jayatissa
Chemistry Sudara Jayatissa