පෙරදිග සංගීතය - ශ්‍රේණිය 1 සිට 13

Dhanushka Lakmal Jayasinghe (පුරුෂ) - BA (Hons) Music (specialising in Sound Healing) at University of the Visual & Performing Arts


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
පෙරදිග සංගීතය - ශ්‍රේණිය 1 සිට 13
අපරදිග සංගීතය පන්ති - සිද්ධාන්ත සහ ප්‍රායෝගික

Mrs. Maheshika Athalage (ස්ත්‍රී) - Associate in Trinity College London (ATCL), Licentiate in Trinity College London (LTCL)


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
අපරදිග සංගීතය පන්ති 6 සිට 11 ශ්‍රේණිය

Hashini Herath (ස්ත්‍රී) - ALCM


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
අපරදිග සංගීතය පන්ති 6 සිට 11 ශ්‍රේණිය
අපරදිග සංගීතය පන්ති ශ්‍රේණිය 6 - සා/පෙළ

Menaga Rani (ස්ත්‍රී) - More than 10 years of experience teaching students in government and international schools


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
බටහිර සංගීත පංති

Dilshani Jayasinghe (ස්ත්‍රී) - LLCM, ATCL, AIWMS, BPA (special) in piano, MA in music (Reading), Music graded exams [Trinity, ABRSM, LCM, IWMS]


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
බටහිර සංගීත පංති
අපරදිග සංගීතය පන්ති - දේශීය විෂය නිර්දේශය

Lashikala Madushani Hettiarachchi (ස්ත්‍රී) - L. T. C.L, A.T.C.L, ABRSM grade 7 Theory exams except Bachelor degree


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
අපරදිග සංගීතය පන්ති - ශ්‍රේණිය 6 සිට සා/පෙළ

Mrs. Shani Silva (ස්ත්‍රී) - A registered teacher in the IWMS and Trinity College London, ATCL (Piano) (London), CPTM I & II (IWMS)


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
අපරදිග සංගීතය පන්ති - ශ්‍රේණිය 6 සිට සා/පෙළ
එක් පංතියකට සිසුන් 20 පමණක් බදවා ගැනේ

ආයතනය: කේසරී Nawagamuwa - පලපුරුද්ද සහිත ඇදුරු මඩුල්ලකින් යුත් වෙනස්ම ආරයේ උසස් අධ්‍යාපන ආයතනයකි


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
එක් පංතියකට සිසුන් 20 පමණක් බදවා ගැනේ
ඔන්ලයින් හඬ පුහුණුව සහ සා/පෙළ සංගීත පන්ති

Niwantha Sandaruwan (පුරුෂ) - BA (Hons) Performing Arts in Music - University of Kelaniya


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් හඬ පුහුණුව සහ සා/පෙළ සංගීත පන්ති
සංගීත පන්ති - කඳාන ගම්පහ

Akila Wickramasekara (පුරුෂ) - Guitar, Electric Organ, Flute, Violin, Piano, Grade 6 to 13 School syllabus.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කඳාන, ගම්පහ


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සංගීත පන්ති - කඳාන ගම්පහ
ඔන්ලයින් සංගීතය පන්ති - පාසල විෂය නිර්දේශය, ගායනය, ගිටාර්ය, වයලීනය, ඕගන්

Nimnadee Gunaratne (ස්ත්‍රී) - Sangeeth Visharad (Guitar) Lucknow, India, Undergraduate, B.A (Music) University of Sri Jayawardenapura


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් සංගීතය පන්ති - පාසල විෂය නිර්දේශය, ගායනය, ගිටාර්ය, වයලීනය, ඕගන්
ඔන්ලයින් සංගීත පන්ති

Sasanka Rajasekara (පුරුෂ) - B.P.A. (Hon) Visual and Performing Arts (Music) Special - University of Visual Performing Arts


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් සංගීත පන්ති
Prestantia අපරදිග සංගීතය පාසල - මොරටුව

ආයතනය: Prestantia Music School - We believe that every human being is born with musical abilities which can be tapped using the most up-to-date teaching techniques


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Prestantia අපරදිග සංගීතය පාසල - මොරටුව
සංගීතය පන්ති (පෙරදිග)

Chavindu Randima (පුරුෂ) - සංගීත විශාරද (පලමු පෙල සාමාර්ත)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සංගීතය පන්ති (පෙරදිග)
සියලුම වයස් කාණ්ඩ සඳහා බටහිර සංගීතය

Western Music (ස්ත්‍රී) - A qualified 10 year experienced government teacher.(BPA - Special - Piano)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සියලුම වයස් කාණ්ඩ සඳහා බටහිර සංගීතය

 Online Chemistry 

online chemistry
online chemistry