පෙරදිග සංගීතය - ඔන්ලයින් පන්ති - ශ්‍රේණිය 6 - උ/පෙ

Sandali Rajapaksha (ස්ත්‍රී) - Undergraduate - BPA (Hons) University of Visual and Performing Art


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
පෙරදිග සංගීතය - ඔන්ලයින් පන්ති - ශ්‍රේණිය 6 - උ/පෙ
පියානෝ පන්තිය

Savi Piano (ස්ත්‍රී) - Professional Musician and qualified private teacher at TCL and ABRSM


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
පියානෝ පන්තිය
මාර්ගගත පන්ති - ශිෂ්‍යත්ව, සංගීතය, ආර්ථික විද්‍යාව පංති

Tharushi Kavindhaya Kumarasiri (ස්ත්‍රී) - AAT සම්පූර්ණ කර වරලත් ගණකාධිකාරි විභාග සදහා මුහුණ දෙමින් සිටී, උසස්පෙළ වාණිජ විෂ්‍ය ධාරාවෙන් හදාරා ABB ප්‍රතිඵල ලබා ඇත


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සංගීත පන්තිය

Mg Sudarshana (පුරුෂ) - Bachelor of education, Dip in music


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
හිරු සංගීත ඇකඩමිය

ආයතනය: Hiru Music Academy - One of Sri Lanka’s leading music schools


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
හිරු සංගීත ඇකඩමිය
අපරදිග සංගීතය පන්ති - පාසල විෂය නිර්දේශය, පියානෝ සහ අපරදිග සංගීතය

ආයතනය: Wijaya Kalayathanaya - Wijaya Kalayathana is located in Kelaniya since 1996


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
අපරදිග සංගීතය පන්ති - පාසල විෂය නිර්දේශය, පියානෝ සහ අපරදිග සංගීතය
Music Institute of Ann Perera - අපරදිග සංගීතය පන්ති

ආයතනය: Music Institute of Ann Perera - Registered Music Teacher at Trinity College London, Registered Music Teacher at International Institute of Speech and Drama


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Music Institute of Ann Perera - අපරදිග සංගීතය පන්ති
බටහිර සංගීතය සහ වයලීන් පන්ති

Hirantha Jayasinghe (පුරුෂ) - Bachelor of Performing Arts (Special) degree in Music [ University of Visual and Performing arts], ABRSM, TCL


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
බටහිර සංගීතය සහ වයලීන් පන්ති
ඉංග්‍රීසි සහ අපරදිග සංගීතය පන්ති ශ්‍රේණිය 6 සිට ශ්‍රේණිය 11

Prasangika Madhubhani Warnasooriya (ස්ත්‍රී) - Passed Grade 8 in Western Music private examinations, Completed a Diploma in English at a private institute


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සංගීතය පන්ති - වැල්ලවත්ත

Thushara Deepal (පුරුෂ) - BPA, DipATCL, DipL CM (TD), International Experience, Lecturer (UVPA)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සංගීතය පන්ති - වැල්ලවත්ත
අපරදිග සංගීතය පන්ති ශ්‍රේණිය 5 - සා/පෙළ සහ උ/පෙ

Sanduni Gunawardena (ස්ත්‍රී) - Over 25 years of experience, Working as a Western Music teacher and coordinator in a leading girls school in Colombo 7


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
පෙරදිග සංගීතය පන්ති - ශ්‍රේණිය 9, 10, 11

Pamudi Kushani (ස්ත්‍රී) - Undergraduate, B.A. (Hons) Fine Art - University of Peradeniya


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
පෙරදිග සංගීතය පන්ති - ශ්‍රේණිය 9, 10, 11
සංගීතය පන්ති - අපරදිග සහ පෙරදිග සංගීතය

Darshani Chandrasena (ස්ත්‍රී) - Royal and Trinity Piano Exams, Cover School Syllabus, Visharad exams, Piano, Organ, Guitar, Violin


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සංගීතය පන්ති - අපරදිග සහ පෙරදිග සංගීතය
සංගීතය පන්තිය

U Weerasinghe (පුරුෂ) - Degree in Western music B.A (hons), Master Degree in Music M.mus (Kelaniya), ATCL (London), ABRSM Grade 8 (London)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සංගීතය පන්තිය
සංගීත පන්ති - පියානෝව, ගිටාර්, වයලින්, මැන්ඩලින්, පාසල් විෂය නිර්දේශය ශ්‍රේණිය 6-13

ආයතනය: Swara Abhimanee Music Academy - Classes conducted by Visharadha Aruni Bamunugama


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සංගීත පන්ති - පියානෝව, ගිටාර්, වයලින්, මැන්ඩලින්, පාසල් විෂය නිර්දේශය ශ්‍රේණිය 6-13

 AL Chemistry 

Chemistry Sudara Jayatissa
Chemistry Sudara Jayatissa