1 - 11 ශ්‍රේණිය දක්වා දෙවන බස දෙමළ පන්ති

Navitha Lochana (ස්ත්‍රී) - ඩිප්ලෝමා / වසර 15 පපළපුරුද්ද

දෙමළ විෂය

Thanuja Senarathna (ස්ත්‍රී) - B.A (University of Jayewardenepura), Diploma in Tamil

ඔන්ලයින් දෙමළ භාෂාව උපකාරක පන්ති

C.M. Jayalath (ස්ත්‍රී) - Diploma in Tamil language university of Rajarata, Certificate in basic Tamil the open university of Sri Lanka

ඔන්ලයින් දෙමළ භාෂාව උපකාරක පන්ති
தமிழ் இரண்டாம் மொழி ஆன்லைன் வகுப்புகள்

Dharshani Miss (ස්ත්‍රී) - Diploma in Tamil (University of Kelaniya), Higher Diploma in Tamil (Buddhist and Pali University)

தமிழ் இரண்டாம் மொழி ஆன்லைன் வகுப்புகள்
දෙමළ භාෂාව පන්ති

Samitha Kalupahana (ස්ත්‍රී) - Experienced in teaching science, history and Tamil for students from grade 1 - 11 (O/L)

දෙමළ හරහා දෙමළ ඉගෙන ගන්න

Ahamed Rasmy (පුරුෂ) - B.A (Eastern University) (Internal), Government teacher since 2015