කොරියානු භාෂාව පන්ති - සා/පෙළ, උ/පෙ, EPS - TOPiK

Sudesh Rupasinghe (පුරුෂ) - Diploma in Sun Chon Hwan University


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
කොරියානු භාෂාව පන්ති - සා/පෙළ, උ/පෙ, EPS - TOPiK
ජපන් භාෂාව ඔන්ලයින් පන්ති

Kishini Perera (ස්ත්‍රී) - Passed all JLPT exams up to N1, living in Japan, Graduated from Shizuoka Japanese Education Center and Ohara Vocational School


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ජපන් භාෂාව ඔන්ලයින් පන්ති
ඔන්ලයින් ප්‍රංෂ භාෂාව පන්ති - දුලන්යා දෙව්නෙත්මි

Dulanya Dewnethmi (ස්ත්‍රී) - B.A (Undergraduate) - University of Colombo, DELF B2 qualified


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් ප්‍රංෂ භාෂාව පන්ති - දුලන්යා දෙව්නෙත්මි
ප්‍රංෂ භාෂාව - OL / AL දේශීය සහ කේම්බ්‍රිජ් විෂය නිර්දේශය

Shashi Liyanage (ස්ත්‍රී) - BA University of Kelaniya, Higher diploma course in French - Alliance française de Colombo, Teacher training in Tours, France


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් / භෞතික පන්ති - චීන භාෂාව, ප්‍රංෂ භාෂාව

Nuwani Nadeesha (ස්ත්‍රී) - B.A(Hons.) Degree in Business and Academic Chinese at University of Kelaniya


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් / භෞතික පන්ති - චීන භාෂාව, ප්‍රංෂ භාෂාව
ජපන් භාෂාව සඳහා N5/N4/ G.C.E සා/පෙළ ඔන්ලයින්

Methmi Mandara (ස්ත්‍රී) - A a scholarship student at Sapporo Sacred Heart School in Japan. Has been teaching Japanese since 2021


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් ප්‍රංෂ භාෂාව පන්තිය

Nethaya Gunasekera (ස්ත්‍රී) - French classes will be conducted for primary grades (Grades 1 to 5) and for Higher grades (Grade 6 to O/L)


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් ප්‍රංෂ භාෂාව පන්තිය
ජපන් භාෂාව - ශ්‍රේණිය 6-11 - ඔන්ලයින් සහ භෞතික පන්ති

ආයතනය: Sakura Japanese Language Institute - Classes conducted by a A graduate teacher (Japanese Language)


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ජපන් භාෂාව - ශ්‍රේණිය 6-11 - ඔන්ලයින් සහ භෞතික පන්ති
චීන භාෂාව ඔන්ලයින්

Hansi Pathirathne (ස්ත්‍රී) - Diploma in Chinese Language Chongqing Normal University China, BA (Hons) Tourism And Chinese Language University Of Kelaniya


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
චීන භාෂාව ඔන්ලයින්
ජර්මානු භාෂා මාර්ගගත පන්ති

Shashikala Wijekoon (ස්ත්‍රී) - BA in German [SUSL], Qualified B1- B2 Level - Goethe Institute, Visiting Lecturer at a recognized Institute and a University


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ජර්මානු භාෂා මාර්ගගත පන්ති
චීන භාෂාව - ශ්‍රේණිය 6, 7, 8, 9 සා/පෙළ සහ උ/පෙ

Madhuka Jayathilaka (පුරුෂ) - BA in Business and Academic Chinese (Hons) degree - University of Kelaniya


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
චීන භාෂාව - ශ්‍රේණිය 6, 7, 8, 9 සා/පෙළ සහ උ/පෙ
චීන භාෂා පාඩම් මුල සිටම

Muditha Tennakoon (ස්ත්‍රී) - B.A. (Hons) in International Studies, University of Kelaniya, Masters of teaching Chinese to speakers of other languages


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
චීන භාෂා පාඩම් මුල සිටම
ප්‍රංෂ භාෂාව උපකාරක පන්ති : එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ් / දේශීය සා/පෙළ සහ උ/පෙ

Ms. S Jayarathna (ස්ත්‍රී) - BA (Kelaniya)(French), Diploma Holder in Alliance Francaise


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ප්‍රංෂ භාෂාව උපකාරක පන්ති : එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ් / දේශීය සා/පෙළ සහ උ/පෙ
ජර්මන් භාෂාව ඔන්ලයින් ඉගෙන ගන්න

ආයතනය: Insight Academy of Education - German Language Classes for Grade 1 to A/L, Language Exams (A1, A2)


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ජර්මන් භාෂාව ඔන්ලයින් ඉගෙන ගන්න
ජපන් භාෂාව පන්ති - JLPT, NAT, සා/පෙළ, උ/පෙ, කථනය

Udeshi Rajapaksha (ස්ත්‍රී) - BA (Hons) in professional Japanese, University of Waseda, Japan


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ජපන් භාෂාව පන්ති - JLPT, NAT, සා/පෙළ, උ/පෙ, කථනය

 Online Chemistry 

online chemistry
online chemistry