ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව සා/පෙළ සහ උ/පෙ

Nilmini Gunarathne (ස්ත්‍රී) - National diploma In Home economics, Bachelor of Arts degree


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)

 AL Chemistry 

Chemistry Sudara Jayatissa
Chemistry Sudara Jayatissa