සෞඛ්‍යය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය පන්ති ශ්‍රේණිය 6 සිට 11 - ඉංග්‍රීසි / සිංහල මාධ්‍යයෙන්

Conducted by a qualified teacher - BSc. (Special) Sports Sciences and Management (Class Holder) in Sabaragamuwa University of Sri Lanka


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සෞඛ්‍යය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය පන්ති ශ්‍රේණිය 6 සිට 11 - ඉංග්‍රීසි / සිංහල මාධ්‍යයෙන්
ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ඔන්ලයින් පන්ති - නිල්මිණි ජයසිංහ

Kanchana Jayasinghe (ස්ත්‍රී) - Civics, Geography, Health Science, Buddhism, History


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ඔන්ලයින් පන්ති - නිල්මිණි ජයසිංහ
MANS College - මන්නාරම

Mrs. M.N. Banu (ස්ත්‍රී) - Over 20 years Experience, HND holder, Reading for B.ED in English language teaching


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි, සෞඛ්‍ය සහ ශාරීරික අධ්‍යාපන පන්ති

Kasun Indika (පුරුෂ) - Diploma in English, Diploma in NCOE, 7 years Teaching Experience


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි, සෞඛ්‍ය සහ ශාරීරික අධ්‍යාපන පන්ති
ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ඔන්ලයින් පන්ති

Irosha Liyanage (ස්ත්‍රී) - A BAMS degree holder with experience in teaching school children and undergraduates


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ඔන්ලයින් පන්ති
සා/පෙළ ඔන්ලයින් සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය

Dr. Rajitha Karunarathna (ස්ත්‍රී) - BAMS (Bachelor of Ayurveda Medicine and Surgery), University of Colombo


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සා/පෙළ ඔන්ලයින් සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය
සෞඛ්‍ය සහ ශාරීරික අධ්‍යාපනය - මාර්ගගත පන්ති

Miss Navoda (ස්ත්‍රී) - National School Teacher, B.A. University of Kelaniya, National Diploma in Teaching


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සෞඛ්‍ය සහ ශාරීරික අධ්‍යාපනය - මාර්ගගත පන්ති
සෞඛ්‍යය විද්‍යාව - ශ්‍රේණිය 6-11 - ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්

Nadee Tharangani (ස්ත්‍රී) - A School Teacher


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සෞඛ්‍යය විද්‍යාව - ශ්‍රේණිය 6-11 - ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්
ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් විද්‍යාව, භූගෝල විද්‍යාව සහ සෞඛ්‍යය ශ්‍රේණිය 6-11 (දේශීය සහ කේම්බ්‍රිජ් විෂය නිර්දේශය)

Priyani Maldeniya (ස්ත්‍රී) - BSc & PGDe (University of Peradeniya), Dip in Education, English Medium Paper Marking Experience, Over 20 years of experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් විද්‍යාව, භූගෝල විද්‍යාව සහ සෞඛ්‍යය ශ්‍රේණිය 6-11 (දේශීය සහ කේම්බ්‍රිජ් විෂය නිර්දේශය)
ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය විද්‍යාව / සෞඛ්‍යය

Dinithi Jayalath (ස්ත්‍රී) - විද්‍යා උපාධිධාරී, පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමා ධාරී, වසර 8කට වැඩි කාලයක් ඉගැන්වීමට පලපුරුද්ද සහිත වේ


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දේශීය විෂය නිර්දේශ පන්ති - 6 ශ්‍රේණිය සිට ඉහළට

Mithma Welikanna (ස්ත්‍රී) - First class Law Degree holder, Over 7 years experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගණිතය සහ ඉංග්‍රීසි පන්ති 6 සිට සා/පෙළ - කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් / දේශීය

Gerald Fernando (පුරුෂ) - Completed OL, AL in the Mathematics stream and I am currently pursuing bachelor's degree in electrical and electronic engineering


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
අමතර දැනුමක් ලබාගැනීමට ඔබත් වෙහෙසෙනවාද?

Gayathri Pothupitiya (ස්ත්‍රී) - ජාත්‍යන්තර පාසලක ද්වීතීක අංශයේ ගුරුතුමියක් ලෙස වසර 5කට නොඅඩු පලපුරුද්ද, නාවල විවෘත විශ්ව විද්‍යාලයේ අවසාන වසරේ විද්‍යාවේදී උපාධි අපේක්ෂිකාවකි


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)

 AL Chemistry 

Chemistry Sudara Jayatissa
Chemistry Sudara Jayatissa